P8 Wonen en bouwen

8.3 Wonen en bouwen

Wat gaan we daarvoor doen ?

8.3 Wonen en bouwen

Belangrijkste ontwikkelingen 2022

Belangrijkste resultaten 2022

De vraag naar (specifieke) woonruimte neemt toe. Het aanbod neemt mogelijk daarentegen af, zoals de trend de afgelopen jaren laat zien

Jaarprestatieafspraken 2023 maken met huurdersorganisaties en corporaties

Uitvoering geven aan de Woonvisie 2021-2025

Woningbouwprogrammering (en daarin het aandeel sociaal) realiseren

Toelichting

Meerjarige prestatieafspraken 2021 - 2025
In 2022 wordt uitvoering gegeven aan de meerjarige prestatieafspraken 2021 – 2025 (hoofdlijnen) en de jaarschijf prestatieafspraken 2022 (gedetailleerde afspraken voor dat jaar). De prestatieafspraken sluiten aan bij de uitvoeringsparagraaf (§9.4) in de Woonvisie 2021 – 2025 en worden er nadere afspraken gemaakt met de corporaties over de toekomstige samenstelling van de woningvoorraad en het minimum aantal sociale huurwoningen dat op peil moet blijven binnen de gemeente.

De vraag naar (specifiek) woonruimte neemt toe
Door de scheiding van wonen en zorg neemt, veelal in het schaars aanwezige goedkoopste segment de vraag naar wonen toe. Als gemeente hebben we te maken met bijvoorbeeld de doordecentralisatie van beschermd wonen en de taakstelling huisvesting statushouders. Daarnaast worden er hele specifieke woonproducten (flexwoningen) gevraagd bijvoorbeeld voor spoedzoekers. Ook in 2022 wordt hier nader uitvoering gegeven. Daarnaast probeert de provincie Zuid-Holland te sturen op een meer evenwichtige verdeling in de regio Haaglanden van woningen in het sociale segment, te weten: goedkope huur- en koopwoningen.

Ambitie sociale woningvoorraad
De gemeente streeft naar het realiseren van netto 229 sociale huur- en koopwoningen in de komende zes jaar, waaronder 173 sociale huurwoningen (<€737,-, 14 goedkope huurwoningen (<737,-) en 42 goedkope koopwoningen (€191.000,-). Deze woningen zijn vooral gepland op de locaties in gemeentelijk eigendom: Gemeentewerf en Kerkehout, en in particulier eigendom: ANWB-locatie. Op grond van de Woonvisie 2021-2025 wordt ten opzichte van de totale woningbouwprogrammering het aandeel sociale woningbouw op 25% gehouden.

Huize Ivicke
In de zomer van 2021 zijn de instandhoudingswerkzaamheden voor Huize Ivicke, zoals opgenomen in de last onder bestuursdwang, afgerond. Gestart is met de volgende fase: nl. “het kostenverhaal”. In deze procedure worden alle werkelijk gemaakte kosten voor het uitvoeren van de last onder bestuursdwang in rekening gebracht bij de overtreder via een kostenverhaalsbeschikking. Tegen dit besluit staat bezwaar en beroep open. Deze procedure zal zijn doorwerking hebben in 2022; dat geldt ook voor de overige gerechtelijke procedures, waarbij over de Actio Paulina door de rechtbank reeds is aangegeven dat deze pas in 2022 verder behandeld zal worden.

Deze pagina is gebouwd op 10/22/2021 14:28:49 met de export van 10/13/2021 11:37:05