Algemeen

Inleiding

Begroting 2022 Wassenaar: Zelfstandig en Verantwoordelijk

In de gemeente Wassenaar werken we met elkaar aan een veilig, groen en internationaal dorp, dat in beweging is, waarbij we bouwen aan een solide basis, die duurzaam en toekomstbestendig is, waar we denken in mogelijkheden en waar iedereen meedoet.

De afgelopen jaren is er in Wassenaar veel werk verzet en zijn er veel zaken bereikt. De bouw van de nieuwe gymzaal aan de Burmanlaan (beweegbox) wordt begin volgend jaar afgerond; alle voorbereidingen voor de nieuwe sporthal zijn gereed, waarbij begin 2022 wordt gestart met de sloop, er is een nieuwe strandpost gebouwd; we hebben een duidelijk overzicht ontwikkeld van alle producten, activiteiten en organisaties binnen het sociaal domein (de sociale kaart); er is een verkeersonderzoek uitgevoerd; er loopt een lobbytraject voor verbinding van het groen en verandering van de N44; de buitenkant van de Paauw is gerenoveerd en er is een inrichtingsplan voor het centrum ontwikkeld; en we hebben een eigen ambtelijke organisatie. Ook zijn er betekenisvolle hervormingen doorgevoerd in de jeugdzorg en de Wmo (onder voorbehoud van de uitkomsten van de Raadsvergadering van 14 oktober). Dit is nog maar een greep van wat er allemaal is aangepakt. Ook voor 2022 bestaan er volop plannen om Wassenaar aantrekkelijk, toekomstbestendig en een fijne woonplaats  te houden. Wat er voor de komende periode in het verschiet ligt en welke opgaves we hebben, staat opgenomen in deze Begroting en de inleiding.

In de Begroting laat het college van burgemeester en wethouders (B&W) zien wat de verwachte ontwikkelingen zijn voor het komende jaar, op welke resultaten gekoerst wordt en welke kosten hiervoor begroot zijn. Kortom: wat we willen bereiken, hoe we dat gaan doen en wat dat mag kosten?

Positief meerjarenbeeld ondanks uitdagingen
De gemeentelijke begroting 2022 is structureel sluitend en toont onder aan de streep op dit moment zelfs een overschot. Daar zijn we trots op! Een sluitende begroting betekent namelijk dat we ons huishoudboekje op orde hebben. Dat maakt dat we een stabiele basis hebben en dat we toekomstbestendig zijn. Zeker in de huidige context is dat een goed resultaat. We hebben namelijk te maken met een aantal uitdagingen voor onze gemeentefinanciën. Het gaat met name om de druk op de uitgaven aan de jeugdzorg en de Wmo en om de start van de nieuwe ambtelijke organisatie van onze gemeente. Bovendien laat de aangekondigde, maar ook steeds uitgestelde, herijking van het gemeentefonds keer op keer een negatieve uitkomst voor Wassenaar zien.

Druk op de uitgaven aan de jeugdzorg en de Wmo

Iedere gemeente in Nederland heeft te maken met de financiële druk van de Wmo en de jeugdzorg. Dit komt door landelijke regelgeving, zoals het abonnementstarief bij de Wmo. Het aantal cliënten met huishoudelijke ondersteuning is de afgelopen jaren fors gestegen. De toenemende vergrijzing in Wassenaar en het feit dat ouderen langer zelfstandig thuis wonen, dragen ook bij aan de stijgende kosten voor de maatwerkvoorzieningen. Er wordt een voorstel gedaan om kosten efficiënter te gaan inkopen, zodat we iedereen die het nodig heeft kunnen voorzien van de juiste ondersteuning.

Wat de jeugdzorg betreft: ieder jaar was een stijging te zien in de tekorten op de jeugdzorg. Op 1 april 2021 heeft de raad besloten over kostenbesparende maatregelen voor de jeugd. De gemeenteraad heeft keuzes gemaakt om de kostenstijgingen om te buigen. We sturen hierop binnen onze invloedssfeer. Er zijn echter externe ontwikkelingen, zoals corona, schaarste op de arbeidsmarkt, maar ook schaarste in de zorg aan de aanbodkant, waar we weinig grip op hebben.
Positief is het nieuws dat het veelvuldige overleg over de tekorten op jeugdzorg gevoerd tussen rijk en gemeenten (VNG) eindelijk hebben geleid tot meer financiële middelen. Het gaat voor 2022 landelijk om een bedrag van € 1,3 miljard voor Wassenaar betreft het een bedrag van ongeveer € 1,58 miljoen. Voorwaarde voor de besteding van deze middelen is uitvoering van de hervormingsagenda jeugd die een gezamenlijke opgave is van en ook samen met Rijk, cliënten, jeugdhulporganisaties en gemeenten wordt opgesteld. Deze agenda betreft een aantal lokale maatregelen die Wassenaar reeds heeft ingevoerd (zoals de Praktijkondersteuner bij huisartsen), maar ook regionale en bovenregionale maatregelen (zoals loonsverhogingen etc).
Hoewel de aanvullende rijksbijdragen vanaf 2023 niet vaststaan, hebben het Rijk, IPO en VNG hierover afgesproken dat gemeenten een aandeel van 75% van de verwachte bedragen mogen opnemen in hun meerjarenbegroting. Het gaat om een aflopend jaarlijks bedrag, aangezien er ook besparingen worden ingeboekt door het rijk. Onder aan de streep betekent het meerjarig een belangrijke verbetering van de financiële situatie van Wassenaar. Eén aantekening is nog op zijn plaats. Bij de aanvullende middelen verwacht het rijk ook een uitbreiding van taken waar de gemeente voor verantwoordelijk is. De Hervormingsagenda Jeugd volgt eind 2021, maar (een deel van) de aanvullende middelen die in onderliggende begroting reeds als inkomsten zijn ingeboekt, zal hiervoor mogelijk moeten worden ingezet. Dit risico is benoemd in de risicoparagraaf. Eventuele financiële gevolgen zullen via de voor -en of najaarsnota verwerkt moeten worden.

Afschaffen precariobelasting op kabels en leidingen en OZB-ontwikkeling
In voorgaande begrotingen is besloten om de OZB, naast de jaarlijkse inflatiebijstelling (1,4% in 2022), met ingang van 2020 in totaal te verhogen met 20%: in 2020 vond een stijging plaats met 5%, in 2021 kwam daar nog eens 5% bij en in 2022 tot slot 10%. Dit levert de gemeente vanaf 2022 aanvullend een jaarlijks bedrag van € 1,88 miljoen op. Precies voldoende om het nadeel van € 1,8 miljoen vanaf 2022 als gevolg van het afschaffen van precario op kabels en leidingen op te vangen. Het voordeel wat tegenover deze afschaffing staat voor de netwerkleveranciers, Alliander en Dunea, wordt overigens doorvertaald naar de burgers en bedrijven. Deze krijgen oplopend vanaf 2022 een lagere rekening van deze partijen. De werkwijze van Dunea en Alliander is verschillend, waardoor het voordeel bij Dunea eerder zichtbaar wordt dan bij Alliander, bij Dunea al in 2022 en bij Alliander uiterlijk in 2024.
Bij deze kosten neutrale exercitie heeft het college kans gezien om het voorzieningenniveau in Wassenaar zo goed mogelijk in stand te houden en om de kapitaallasten van nieuwe investeringen te dekken.

Nu het meerjarenbeeld positief is, heeft het college besloten om een deel van dit voordeel terug te laten vloeien naar de inwoners. Besloten is om het tarief van de afvalstoffenheffing niet 100% kostendekkend te laten zijn, maar 90%. Aangezien hiervoor, gezien de kostenontwikkelingen in afvalketen, nog steeds een stijging nodig is van 12% (inclusief 1,4% inflatie), heeft het college aanvullend besloten om de voorziene OZB-verhoging van 10% voor 2022 te halveren naar 5%. De € 470.000 die dit jaarlijks kost kan in het meerjarenbeeld worden opgevangen.
Voor de overige leges en tarieven is als uitgangspunt genomen een inflatiecorrectie van 1,4%, dit is gelijk aan het door het Centraal Economisch Planbureau geraamde inflatiepercentage.
Het college kan niet toezeggen dat er in de toekomst niet alsnog een aanvullende OZB-verhoging nodig is. Gezien de eerder genoemde ontwikkelingen, zoals de herijking gemeentefonds, en het feit dat er nog geen kabinet gevormd is, zijn er daarvoor teveel onzekerheden. Dit staat op dit moment een halvering van de OZB-verhoging echter niet in de weg.
Het college stelt voor om het resterende meerjarensaldo toe te voegen aan het eigen vermogen. Zeker ook omdat op dit eigen vermogen een beroep op is gedaan om de tekorten in het sociaal domein op te kunnen vangen. De daadwerkelijke toevoeging zal bij de jaarrekening 2022 worden vastgesteld en een nog onbekend deel dient beschikbaar te zijn voor de eerder genoemde taakverzwaringen voor de jeugdzorg.

Nieuwe ambtelijke organisatie

Op 15 december 2020 heeft de gemeenteraad toestemming gegeven aan het college van B&W om uit de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie Duivenvoorde (WODV) te treden. Dat was een belangrijke stap op weg naar de opbouw van de nieuwe, zelfstandige ambtelijke organisatie voor Wassenaar. Per 1 september 2021 is de nieuwe Wassenaarse gemeentelijke organisatie gestart. 2022 zal in het teken staan het verder ontwikkelen en versterken van de eigen organisatie. De opgaven staan centraal en iedereen werkt met het doel Wat kan ik betekenen voor Wassenaar en de Wassenaarders? De organisatie is eigentijds, open en doordacht. Daarmee zijn we aantrekkelijk om voor en mee te werken, ook met het oog op de krappe arbeidsmarkt. Zo zetten we ons in voor een sterke ambtelijke organisatie voor ons mooie dorp!

Wat daarbij hoort, is een zelfbewuste rol in de regio. We stellen ons op als een betrouwbare samenwerkingspartner en zijn actief in verschillende verbonden partijen. We nemen daarin onze verantwoordelijkheid en proberen in samenwerking niet alleen het beste voor Wassenaar, maar voor de hele regio te bereiken.

Versterken relatie doelen en middelen
De gemeente Wassenaar werkt steeds meer opgavegericht. Dat betekent dat de nadruk ligt op het bereiken van doelen in de samenleving, in plaats van een focus op regels en afspraken. In de financiële producten die we vanuit de gemeente opleveren, volgen we ditzelfde pad. Niet alleen de middelen worden in beeld gebracht, maar juist de beoogde doelen, opgaven en projecten worden uitgelicht. De gekozen doelen waar we ons voor inzetten, zijn daarbij leidend voor de inzet van de beschikbare middelen. Zo leggen we de nadruk écht waar hij hoort te liggen: bij het realiseren van tastbare doelen voor onze inwoners.

Leesbaarheid Begroting en start doelmatigheidsonderzoek
Om de Begroting zo duidelijk mogelijk te maken, is gewerkt aan de leesbaarheid ervan. Tijdens gesprekken met inwoners hebben we hier tips en adviezen voor ontvangen. Zo worden er extra infographics toegevoegd. Op die manier wordt informatie niet alleen tekstueel, maar ook visueel op een overzichtelijke manier weergeven. De overkoepelende infographic “De begroting in één oogopslag” is naar aanleiding van de adviezen aangescherpt. Verder wordt in het licht van de leesbaarheid van onze financiële producten een doelmatigheidsonderzoek gestart Er wordt antwoord gegeven op de vraag: hoe kunnen we onze financiële producten (Kadernota, Begroting, Voorjaarsnota, Najaarsnota en de Jaarrekening) zo goed mogelijk vormgeven? De resultaten van dit onderzoek worden begin 2022 verwacht en worden verwerkt in de Begrotingscyclus voor 2023.

Inwonerparticipatie
De belangrijke opgaven van Wassenaar zijn opgenomen in de strategische agenda “Op weg naar Wassenaar 2030”. Het werken aan deze opgaven ofwel doelen doen we bij voorkeur zo veel mogelijk samen met de inwoners, via inwonerparticipatie. Dit betekent dat we ons bij alle beleidsthema’s en projecten in een vroeg stadium afvragen of het onderwerp zich leent voor inwonerparticipatie, en zo ja in welke mate en op welk niveau. Om deze vragen zorgvuldig te kunnen beantwoorden is participatiebeleid ontwikkeld en in het najaar van 2021 een nieuwe verordening voor Inwonerparticipatie aan de gemeenteraad voorgelegd.
Participatie komt in alle uitvoeringsprogramma’s terug en is van ons allemaal, maar om de professionaliteit ervan te waarborgen is het kennisdomein specifiek belegd bij een van de collegeleden. Vanuit die portefeuille worden de kaders gesteld, de instrumenten ontwikkeld, de plannen begeleid, de medewerkers begeleid en de (jaarlijkse) evaluaties vormgegeven.
Gedacht wordt ook aan het oprichten van een zogenaamde Participatietafel, een (digitaal) platform voor versterking van het instrument inwonerparticipatie. Voor deelname hieraan zullen ambassadeurs uit de organisatie, maar ook vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en andere inwoners worden uitgenodigd.
Wanneer het initiatief puur uit de samenleving komt, kan sprake zijn van overheidsparticipatie of uitdaagrecht. Hiervoor worden nog concrete implementatieplannen gemaakt.

Aan welke belangrijke opgaven wordt in 2022 gewerkt?

Een belangrijke vraag is welke opgaven en maatschappelijke taken centraal staan. Deze opgaven staan opgenomen in het visiedocument “Op weg naar Wassenaar 2030”. Tijdens de commissievergaderingen van 10, 11 en 12 februari 2020 is het realisatiedocument “Op weg naar Wassenaar 2030” met de gemeenteraad besproken. Dat heeft geleid tot aanvulling en versterking van de opgaven en doelen die in “Op weg naar Wassenaar 2030” zijn opgenomen. Voor de laatste maanden van deze collegeperiode geldt: focus op de lopende uitvoering van de opgaven. En dit betekent ook (op enkele uitzonderingen daargelaten) géén nieuw structureel beleid meer starten. Wel is er ruimte voor -incidenteel- nieuw beleid.

In deze begroting komen de programmalijnen van “Op weg naar Wassenaar 2030” consequent terug en wordt duidelijk gemaakt aan welke opgaven en doelen wordt gewerkt. Hieronder worden de opvallendste zaken uit de programmalijnen alvast besproken. Het gaat om zes programmalijnen: Een veilig, groen en internationaal dorp; Een dorp in beweging; Bouwen aan een solide basis; Duurzaam en toekomstbestendig; Denken in mogelijkheden; Iedereen doet mee! .

Een veilig, groen en internationaal dorp

Herinrichting crisisorganisatie
Voor de programmalijn Een veilig, groen en internationaal dorp krijgt de herinrichting van de crisisorganisatie veel prioriteit in 2022. Als gevolg van de ontvlechting van de Werkorganisatie Duivenvoorde en daarmee de opbouw van de nieuwe organisatie van Wassenaar, moet ook de crisisorganisatie opnieuw worden ingericht en opgeleid.

Aanpak ondermijning
Ook wordt voor 2022 ingezet op versterking van de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit. In 2021 is een regisseur ondermijning gestart om het door de gemeenteraad vastgestelde plan van aanpak ondermijning te implementeren. In de ambtelijke organisatie zullen dwarsverbanden met vakafdelingen worden gelegd om signalen van ondermijnende criminaliteit integraal te toetsen en waar nodig interventies in te zetten.

Nota Internationals
Wassenaar is een internationaal dorp; bijna 1 op de 5 inwoners is “international”. De internationale gemeenschap stimuleert de lokale economie, onderhoudt landgoederen en monumentale huizen en zorgt voor reuring en verjonging. Tegelijkertijd lijkt deze groep wat los te staan van de rest van de Wassenaarse gemeenschap. Als gemeente willen we dat iedereen meedoet in de samenleving. Daarom gaan we het komende jaar aan de slag met een nota Internationals: beleidsvoorstellen om de nadelen te mitigeren en de voordelen te versterken.

Een dorp in beweging

Toekomst van de N44
De denkrichting voor de N44 is om ruimte te maken voor groen, natuur en andere  verkeersvormen dan de auto, zoals de fiets en openbaar vervoer. Dit betekent tegelijkertijd verminderen van autoverkeer. In 2021 is een lobbytraject opgezet voor de gebiedsvisie “Poort naar de Hollandse Duinen”. De N44 vormt daarin een barrière voor het verbinden van groenstructuren, landgoederen en de kust met het groene hart.

In 2022 wordt het lobby- en regionaal samenwerkingstraject voor “Poort naar de Hollandse Duinen” voortgezet. De nadruk ligt op het verbinden van ecologische structuren, stimuleren van de biodiversiteit en het verspreid versterken van recreatiemogelijkheden in het groen. Om dat mogelijk te maken, is een andere inrichting van de N44 een vereiste. Voor het lobbytraject wordt samen met stakeholders in 2022 verder gewerkt aan een visualisatie en uitwerking van de ideeën voor de N44, waar meer ruimte is voor fietsers en hoogwaardig OV, waardoor de verkeersdruk afneemt, wat bijdraagt aan een betere bereikbaarheid en schonere lucht. Het is van belang om draagvlak en commitment te creëren bij stakeholders, zodat we hier écht mee aan de slag kunnen.

Uitwerking van verkeersonderzoek
Het verkeersonderzoek is in 2020 opgestart. Het is bedoeld om de ervaren verkeersdrukte en de hoeveelheid doorgaand verkeer te objectiveren en op basis daarvan vast te stellen waar het daadwerkelijk knelt. Dit als input voor een verkenning voor het maken van fundamenteel andere keuzes voor het Wassenaarse wegennet. Het onderzoek heeft geleid tot een probleemanalyse en vijf kansen voor verbetering. De verwachting is dat eind 2021 een realisatieplan is ontwikkeld, waarin deze kansen zijn uitgewerkt. In 2022 gaan we hier uitvoering aan geven.

Uitvoeren Fietsveiligheidsplan
In 2021 is het Fietsveiligheidsplan Wassenaar vastgesteld. Het plan is erop gericht om in een korte tijd op een aantal locaties de verkeersveiligheid te verbeteren. In 2021 is een start gemaakt met de aanpak van de 17 fietsknelpunten. In 2022 gaan we dit verder uitvoeren en hierbij is ook aandacht voor verkeersgedrag, verkeerseducatie en infrastructuur om de (fiets)veiligheid structureel te verbeteren.

Aandacht voor het centrum met een VVV; onderzoek/meting economisch rendement toerisme en recreatie
In 2022 vindt de oplevering van het nieuw ingerichte centrum plaats, met onder andere een aantrekkelijke openbare verblijfsruimte, veel groen, gerenoveerde gevels, duidelijke regels voor terrassen en winkeluitstallingen, meer fietsparkeergelegenheden en openbare (mindervalide) toiletten. Onderdeel hiervan is ook een heldere bewegwijzering richting (parkeerplaatsen in) het centrum en een voetgangersbewegwijzering.

Bouwen aan een solide basis

Multifunctionele Sporthal en nieuwe Gymzaal Burmanlaan

In 2020 is het definitief ontwerp vastgesteld. In 2021 is een akkoord bereikt met de Kievieten over de concessie en huurovereenkomst. Deze nieuwe hal, die naast de bestaande sporthal van de Kieviten ook de sporthal De Schulpwei vervangt, zal naar verwachting een grote kwaliteitsimpuls geven aan de binnensportfaciliteiten van de gemeente Wassenaar. Er wordt ingeschat dat voor de sloop en de bouw 15 maanden nodig zijn. Hier wordt zo snel mogelijk een start mee  gemaakt. In deze begroting is een actualisatie van het totale bouwbudget opgenomen tegen de achtergrond van de gestegen bouwkosten.

De nieuwe beweegbox (gymzaal) aan de Burmanlaan wordt gebouwd op basis van de ENG-normen, en wordt dus een Energieneutraal Gebouw. Daarmee sluit de beweegbox aan bij de ambitie van de gemeente om te verduurzamen. De term “beweegbox” maakt al duidelijk dat er veel mogelijk is in de nieuwe gymzaal. Denk aan: klassieke sporten, dansen, interactie op basis van animatie etc.De beweegbox sluit qua kleurrijke look-and-feel aan bij de wensen van het huidige onderwijs. In september 2021 is gestart met de bouw, en de oplevering is verwacht uiterlijk in het eerste kwartaal van 2022. De beweegbox zal feestelijk worden geopend.

Herontwikkeling locatie Den Deylschool
In 2022 wordt Den Deylschool verkocht. In samenwerking met de omwonenden is een participatieplan opgesteld en worden de selectiecriteria voor het ontwikkelkader vastgesteld. Het ontwikkelkader dient als basis voor de ontwikkelcompetitie. In november 2021 beslist de raad over het voorgestelde ontwikkelkader. Na het besluit worden drie, maximaal vijf ontwikkelpartijen gevraagd om binnen het ontwikkelkader een plan te ontwerpen. Aansluitend op de gunning aan de winnende partij zal de ruimtelijke procedure verder worden voorbereid en gestart.

Integraal huisvestingsplan scholen
Vanuit de gemeente ligt de focus voor het IHP in 2022 op de vergunningverlening voor de uitbreiding Rijnlands Lyceum ten behoeve van het internationale onderwijs en op de mogelijkheden voor een gezamenlijke school voor de St.Jan Baptist- en de St.Josefschool. Op basis van mogelijkheden en consequenties wordt een locatie gekozen om daarvoor de RO-procedures, uitwerking plannen en vergunningentraject te starten. In 2022 wordt het IHP tussentijds geëvalueerd.

Afvalinzameling en afvalverwerking
Het inzamelen en verwerken van het huishoudelijk afval ondergaat in 2022 een grote verandering. Het restafval zal wekelijks ingezameld gaan worden en het groente-, fruit- en tuinafval (GFT) tweewekelijks. Het gescheiden inzamelen van plastic verpakkingen, metalen (blik) en drinkkartonnen (PMD) zal komen te vervallen. De inzamelaar Avalex heeft een nieuw verwerkingscontract afgesloten. Daardoor is het mogelijk om het huishoudelijk afval via een nascheidingssysteem te ontdoen van het aanwezige PMD. Dat betekent dat het PMD gewoon bij het huishoudelijk afval in de grijze minicontainer gestopt kan worden. Dit betekent een toename in het gebruik van de grijze container, waardoor deze voortaan iedere week geleegd zal worden. Verder wordt ingezet op een afname van etensresten in het restafval. Dit gebeurt door middel van communicatie en door het verstrekken van keukenbakjes. Ook zal voor de hoogbouw een mogelijkheid gecreëerd worden om daar GFT en etensresten apart te houden van het restafval.

Duurzaam en toekomstbestendig

Warmtetransitie
Wassenaar werkt toe naar een CO2-neutrale warmteoplossing voor het dorp. De Transitievisie Warmte biedt hiervoor het kader. Samen met bewoners wordt dit kader uitgewerkt op buurtniveau. Er wordt ingezet op CO2-emissiereductie door de warmtevraag in de gebouwde omgeving te laten afnemen. Het college geeft in 2022 middels een uitvoeringsprogramma warmtetransitie aan op welke manier er precies gewerkt gaat worden aan de vraagreductie. Ook wordt in 2022 in kaart gebracht welke buurten in aanmerking komen voor het opstellen van de eerste wijkuitvoeringsplannen, die na 2022 aan de raad zullen worden voorgelegd. De bekostiging en uitvoering is mede afhankelijk van het door het rijk nog beschikbaar te stellen budget voor 2022. Vooralsnog wordt in de begroting gerekend met een PM-post.

Regionale Energiestrategie (RES)
In 2021 heeft de gemeenteraad de RES 1.0 vastgesteld. In 2022 leveren we een inventarisatie op, waaruit blijkt welke stappen de komende 3 jaar moeten worden gezet om de doelstellingen van de RES te verwezenlijken. De inzet is gericht op: het halen van reductiedoelstelling conform de transitievisie, het stimuleren van grootschalige opwekking op daken en het opstellen van een plan van aanpak om te werken aan inpassing van de doelstellingen in de nieuwe omgevingsvisie en omgevingsplannen. De bekostiging en uitvoering is mede afhankelijk van het door het rijk nog beschikbaar te stellen budget voor 2022. Vooralsnog wordt in de begroting gerekend met een PM post.

Denken in mogelijkheden

Invoering Omgevingswet
Op 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Vóór 1 juli wordt gewerkt aan realisatie van de volgende doelen:

  • Processen en systemen moeten zijn aangepast/afgestemd op de nieuwe wetgeving zodat een omgevingsvergunning binnen 8 weken verleend kan worden;
  • Er zijn afspraken en financiële arrangementen gemaakt met verschillende ketenpartners (bijv. De Omgevingsdienst) over hoe wij gaan samenwerken onder de Omgevingswet en wat we gaan afnemen;
  • We zijn in staat om inwoners en bedrijven te laten beschikken over betrouwbare en begrijpelijke informatie over de Omgevingswet;
  • We zijn aangesloten op het landelijke digitaal stelsel Omgevingswet.

Verder wordt in 2022 gewerkt aan de voorbereiding van twee andere mijlpalen: uiterlijk 31 december 2024 hebben we één Omgevingsvisie en uiterlijk 31 december 2029 hebben we één Omgevingsplan.

Groene Zone Valkenburg
In 2021 is gewerkt aan een inrichtingsplan voor de Groene Zone. De overleggen met Katwijk, Rijksvastgoedbedrijf en Provincie worden ook in 2022 voortgezet om de ontwikkeling van Valkenhorst zo goed mogelijk sturing te geven. Voor Wassenaar is het van belang dat de zuidelijke rand van de woonwijk op juiste wijze wordt vormgegeven, voor een geleidelijke overgang naar de Groene Zone. In de Groene Zone worden de vastgestelde uitgangspunten verder uitgewerkt in een visie, waarin in deelplannen met de verschillende stakeholders in het veld nadere afspraken worden gemaakt. Onderdeel van deze visie is ook de planvorming omtrent de ecologische verbindingszone, als groene verbinding tussen Lentevreugd en De Horsten. Verwacht wordt dat onderdelen van het bomencompensatieplan in het eerste kwartaal 2022 uitgevoerd zullen worden.

Meerjarige prestatieafspraken 2021 - 2025
In 2022 wordt uitvoering gegeven aan de meerjarige prestatieafspraken 2021 – 2025 (hoofdlijnen) en de jaarschijf prestatieafspraken 2022 (gedetailleerde afspraken voor dat jaar). Er worden nadere afspraken gemaakt met de corporaties over de toekomstige samenstelling van de woningvoorraad en het minimum aantal sociale huurwoningen, waarvan het belangrijk vinden dat dat op peil blijft.

Iedereen doet mee!

Gevolgen van corona
De corona pandemie heeft veel psychosociale problematiek veroorzaakt: eenzaamheid, schulden, angst, depressie enzovoorts. Er zal groot beroep gedaan worden op de partners in het preventief veld om deze problematieken met elkaar aan te pakken binnen de afnemende subsidiebudgetten. De aanpak is gebaseerd op het advies van de procesregisseur psychosociale problematiek die gedegen onderzoek heeft gedaan naar de processen bij de maatschappelijke organisaties in Wassenaar en de gemeente. Het advies bevat onder andere het reeds te realiseren sociaal kernteam (23+ en jeugd) en de samenwerking op de uitvoering van diensten door de samenwerkende partners door middel van een duidelijker opdracht te versterken en een aantal diensten opnieuw te beoordelen.

Jeugd groeit veilig op
Ondanks de genoemde financiële uitdagingen voor de Jeugdhulp, is ons doel om de jeugd goed voor te bereiden om deelname aan de samenleving, cognitief, sociaal, sportief en cultureel met ruimte voor eigen ontwikkeling. We vinden het belangrijk dat alle kinderen naar school gaan en dat er aandacht is om schooluitval en schoolverzuim terug te dringen, zodat ieder kind een startkwalificatie behaalt.  Door corona-maatregelen hebben groepen kinderen achterstanden opgelopen. Voor hen zijn er inhaal- en ondersteuningsprogramma's onderwijsachterstanden. De aansluiting tussen onderwijs, leerplicht en jeugdhulp wordt door de stijgende uitgaven voor jeugdhulpvoorzieningen steeds belangrijker. We zetten daarom samen met het onderwijs en lokale partners in op een goede doorlopende zorglijn waarbij elke partij dat doet waar zij goed in is en waar zij wettelijk toe verplicht is. De samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp wordt verbeterd. Wassenaar is ook in 2022 trekker van de regionale werkgroep Aansluiting Onderwijs en Jeugdhulp.

Langer thuis wonen, armoede, schulden en eenzaamheid
Langer thuis wonen, armoede, schulden en eenzaamheid blijven onderwerpen die op vele manieren actief aandacht krijgen. Onder andere door de ondersteuning van mantelzorgers, het aanbieden van ondersteuning bij het zelf blijven doen van de (financiële) administratie, schuldhulpmaatjes, de armoederegisseur, signalering van eenzaamheid enz. De contacten tussen de professionals en inwoners zorgen, naast een hogere kwaliteit van leven en wonen, ook voor het zo lang mogelijk uitstellen van maatwerkaanvragen Wmo, of andere (zorg-)indicaties.

Beschermd wonen en toegang Sociaal Domein
In 2022 wordt – in samenhang met de wet verplichte ggz en de wet zorg en dwang – de decentralisatie van het Beschermd wonen ingevoerd. Daarnaast wordt in 2022 gewerkt aan het inrichten van een integrale en heldere toegangsorganisatie voor jeugd.

Inclusie
In 2021 is in de nieuwe organisatie van de gemeente wassenaar specifiek een medewerker aangesteld die zich bezig houdt met inclusiviteit. Dit is zowel intern als extern gericht. Wij zullen zowel bij werving van nieuwe mensen als bij plannen en uitvoering nog meer dan we al doen rekening houden dat inclusiviteit geborgd is. U zult dit terug zien in ons beleid en in de uitvoering in 2022.

Sport
We hopen dat in 2022 jong en oud weer regulier kunnen sporten zonder coronamaatregelen. De gemeente heeft samen met partners uit de verschillende sectoren afspraken gemaakt in het zogenaamde sportakkoord. Actiepunten vanuit de sportnota "Sport is voor iedereen" worden meegenomen in de afspraken van het Lokaal Sportakkoord.

De Warenar
Op 28 januari 2020 is het besluit genomen om de theater- en dorpshuisfunctie te behouden door de locatie efficiënt en duurzaam te herontwikkelen en een aantal woningen aan het programma toe te voegen. De woningbouw vormt een belangrijke kostendrager om het theatergebouw op te knappen en de exploitatie van de culturele theaterprogrammering kostendekkend te exploiteren. Na een geslaagd participatietraject ligt er inmiddels een intentieovereenkomst klaar met een marktpartij om deze ontwikkeling mogelijk te maken. In 2022 wordt hieraan verder gewerkt.

Inburgering
Vanaf 1 januari 2022 gaat de nieuwe Wet inburgering in. Belangrijkste wijziging ten opzichte van de huidige wet is, dat de regiefunctie weer bij de gemeente komt te liggen en dat lokale partijen (zoals de bibliotheek) zoveel mogelijk worden betrokken. Daarbij dient ‘werk’ en niet ‘taal’ leidend te zijn bij de participatie van inburgeraars.

Overige heffingen en leges
Gelijktijdig met de raadsbehandeling van onderliggende begroting zijn negen leges- en belastingverordeningen ter vaststelling aangeboden aan de raad. De leges- en belastingverordeningen waarbij de tarieven mede afhankelijk zijn van waardeontwikkeling, met name de OZB verordening, worden in december ter vaststelling voorgelegd aan de raad. Uitgangspunt is dat leges en heffingen gelijk blijven behoudens een inflatiecorrectie van 1,4%.

Bij de kadernota 2022 zijn er drie amendementen en tien moties aangenomen. Hieronder ter informatie de wijze waarop deze bij de kadernota 2022 aangenomen moties en amendementen zijn verwerkt in de meerjarenbegroting 2022-2025.

Nr

Amendement

Bedrag

Actie

A

Zuiver Begroten Avalex

€ 64.820

Verwerkt.
De garantstellingsprovisie Avalex van jaarlijks € 64.820 komt ten gunste van de algemene middelen/algemene reserve en komt niet ten gunste van de afvalstoffenheffing.

B

Raadsbesluit Kadernota Onderwijslocatie

n.v.t.

Verwerkt.
In de geamendeerde kadernota 2022 wordt niet op voorhand een voorkeurslocatie genoemd.

C

Raadsbesluit Kadernota Reserve grote projecten

€ 72.500

Verwerkt.
De incidentele lasten voor versterking concurrentiekracht en het cultuuranker worden ten laste van de algemene reserve gebracht en niet ten laste van de reserve grote projecten.
Aanvullend bereidt het college besluitvorming voor waarin aan de raad wordt voorgesteld om het doel van de reserve iets te verbreden en om een maximum te koppelen aan de reserve. Daarbij wordt de toelichting omtrent de reserve uitgebreid. Het college biedt deze besluitvorming aan bij het raadsvoorstel bij onderliggende begroting.

Nr

Motie

Bedrag

Actie

1

Strandvisie

€ 75.000

Wordt verwerkt in de NJN 2021.
Reeds in 2021, bij de najaarsnota 2021, zal een bedrag van € 75.000 worden opgenomen voor de ontwikkeling van de strandvisie 2030. Dit bedrag wordt ten laste van de reserve grote projecten gebracht.

2

Aanpak filedruk natuurgebieden

n.v.t.

Loopt.
Er wordt een voorstel uitgewerkt om bezoekers vooraf digitaal inzicht te geven in parkeerdruk en bezoekersgroepen in Wassenaarse natuurgebieden en hen door te geleiden naar gebieden waar het minder druk is.

3

Fastlane procedure

n.v.t.

Loopt.
Er wordt een voorstel uitgewerkt om naast de reguliere producten en diensten een ‘fastlane’ procedure in te richten tegen kostprijs, met als doel diverse producten sneller te leveren dan regulier het geval is.

4

Wassenaarse woningbouw voor gezinnen en jongeren

n.v.t.

Loopt.
Bij de bouwlocaties Den Deyl, Kerkehout en Gemeentewerf zullen nadrukkelijk de
woonbehoeften van jonge Wassenaarders en gezinnen meewegen door o.a. de bouw
van voldoende grondgebonden eengezinswoningen

5

Openbaar groen – inwonersparticipatie onderhoud openbare ruimte

€ 25.000

Loopt.
Binnen het beschikbare budget voor onderhoud van de openbare ruimte wordt structureel een bedrag van € 25.000 per jaar vrijgemaakt voor de uitvoering van
onderhoud van de openbare ruimte middels inwonerparticipatie en er wordt een systematiek ontwikkeld om bedragen toe te wijzen aan initiatieven

6

Electrische shuttlebussen

n.v.t.

Loopt.
Nog in 2021 zullen de mogelijkheden voor inzet van elektrische shuttlebussen naar de recreatieve locaties en het gebruik van elektrische kleinschalige transportvoertuigen voor interne bevoorrading van bedrijven vanaf een goed bereikbare HUB in het lopende verkeersonderzoek worden meegenomen

7

Herontwikkeling haven

n.v.t.

Verwerkt.
Voor de herontwikkeling van de haven is in de begroting 2021 reeds budget opgenomen in afstemming
met het integrale plan voor de gemeentewerf. De verwachting is dat een deel van dit budget zal worden doorgeschoven naar 2022

8

Buurtgezinnen en kracht van de samenleving

n.v.t.

Gereed.
Er is contact opgenomen met de coördinator Zuid-Holland van Buurtgezinnen en met enkele
deelnemende gemeenten, met als doel te onderzoeken of een tweejarige pilot een goede aanvulling is op het preventieve aanbod in Wassenaar.

13

Kadernota Sociaal domein

n.v.t.

Gereed.
Het college spant zich in om te voorkomen dat financiële tekorten bij het Sociaal Domein
worden afgewenteld op inwoners van Wassenaar die onder de armoedegrens leven.

14

Duurzaamheidssubsidie

€ 20.000

Verwerkt.
De incidentele subsidie voor duurzaamheid van € 20.000 is gewijzigd in een structurele subsidie

Deze pagina is gebouwd op 10/22/2021 14:28:49 met de export van 10/13/2021 11:37:05