Financiële begroting

Mutaties reserves per programma

Mutaties reserves per programma

Begroting 2022

Begroting 2022

Begroting 2022

(Bedragen x € 1.000)

Onttrekking

Toevoeging

Mutaties

P0 Bestuur en ondersteuning

0

0

0

P1 Veiligheid

0

0

0

P2 Verkeer en vervoer

0

0

0

P3 Economie

175

0

175

P4 Onderwijs

0

0

0

P5 Sport, cultuur en recreatie

68

0

68

P6 Sociaal Domein

2.632

-1.310

1.322

P7 Volksgezondheid en milieu

0

0

0

P8 Wonen en bouwen

0

0

0

Totaal mutaties reserves

2.874

-1.310

1.564

Toelichting

Progr.

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

2022

2023

2024

2025

3

Beeldkwaliteit Centrum

100

3

Versterken concurrentiekracht

60

60

60

3

Nationaal park Hollandse Duinen

15

5

Continuering subsidie Warenar 

30

5

Cultuuranker

13

13

13

5

Project locatie Valkenhorst

25

25

6

Innovatiebudget sociaal domein

50

6

Beschermd wonen

35

6

Aanpassing eigen bijdrage Wmo

87

6

Actieplan jeugd

287

6

Kostenbesparende maatregelen jeugdzorg

-400

-600

-600

6

Kostenbesparende maatregelen jeugdzorg

800

1.200

1.200

6

Wmo kostenbesparende maatregelen

-910

6

Wmo kostenbesparende maatregelen

463

351

96

Totaal

1.564

1.049

769

0

Deze pagina is gebouwd op 10/22/2021 14:28:49 met de export van 10/13/2021 11:37:05