Bijlagen

Nieuw beleid per programma

Bedragen x € 1.000

2022

2023

2024

2025

Programma 1 Veiligheid

Aanpak ondermijning

-110

-110

-110

-110

Voorstel rampenbestrijding

31

31

31

31

Programma 3 Economie

VVV-centrum

-10

-10

-10

-10

Versterking concurrentiekracht

-60

-60

-60

Dekking algemene reserve

60

60

60

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Continuering subsidie Warenar

-30

-60

-60

-60

Project locatie Valkenhorst

-25

-25

Dekking reserve groene buffer

25

25

Cultuuranker

-13

-13

-13

Dekking algemene reserve

13

13

13

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Duurzaamheidssubsidie

-20

-20

-20

-20

Gezonde leefstijl preventie

-50

Rijksbijdrage gezonde leefstijl preventie

20

Totaal Nieuw beleid

-169

-169

-169

-169

Deze pagina is gebouwd op 10/22/2021 14:28:49 met de export van 10/13/2021 11:37:05