Paragrafen

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen geeft inzicht in hoe het gemeentelijk kapitaal in stand wordt gehouden. Kapitaalgoederen zijn eigendommen van de gemeente zoals wegen, riolering, openbaar groen en gebouwen. De diverse kapitaalgoederen zijn onderdeel van de taakvelden 2.1 Verkeer en vervoer, 5.7 Openbaar groen en (open-lucht)recreatie en 7.2 Riolering. De budgetten van vastgoed staan verspreid over de begroting in het taakveld waarvoor zij een functie vervullen. Het beleidsmatige deel van vastgoed staat beschreven onder 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden.

Het in stand houden van de fysieke leefomgeving is een kerntaak van de gemeente. Het in goede staat houden van kapitaalgoederen draagt bij aan het functioneren, de veiligheid en daarmee het welzijn van de samenleving. Daarnaast is de fysieke leefomgeving van groot economisch belang en draagt bij aan de aantrekkelijkheid van Wassenaar om te verblijven en om in te investeren. Dit doen wij in samenwerking met betrokken partijen om te komen tot een aantrekkelijk en groen dorp.
De kapitaalgoederen worden beheerd op basis van beheerplannen en worden onderhouden op beeldkwaliteitsniveau B (optimaal) en C (sober). In de onderstaande tabel Onderhoudsplannen 2020 staat toegelicht welk kwaliteitsniveau voor welk onderdeel van toepassing is.

Doelstellingen
Basis op orde
De beheerdata vormen een cruciaal onderdeel voor het in stand houden van de kapitaalgoederen. Deze gegevens worden verwerkt in beheersystemen, die worden gevuld en geactualiseerd vanuit nieuwe ontwikkelingen, onderhoudsprojecten, schouwen en inspecties. Het actualiseren, ontsluiten en analyseren van beheerdata is een continu proces, welke de komende jaren wordt ondersteund met behulp van een geografisch informatiesysteem. Met actuele data wordt het mogelijk om te sturen op prestaties, risico’s en kosten.

Een dorp voor iedereen
Bewoners in Wassenaar zijn betrokken bij het in stand houden van de leefomgeving. Op diverse locaties gaan inwoners aan de slag in het openbaar groen en zorgen voor een hogere kwaliteit en samenhang in een straat of buurt. Dit willen wij verder voortzetten.
Door gebruik te maken van een integrale benadering en burgerparticipatie zetten wij in op een actieve inbreng van inwoners en ondernemers en nemen hen mee in de afwegingen die gemaakt worden. Ook bij reguliere werkzaamheden in de fysieke leefomgeving communiceren wij actief over wat en waarom dit wordt uitgevoerd. Want alleen samen kunnen wij het dorp mooier maken.

In stand houden kapitaalgoederen
Het beheer en onderhoud en de daarvoor benodigde budgetten zijn gebaseerd op de beheerplannen voor de diverse kapitaalgoederen en de tussentijdse programmering die voor de jaren 2021-2022 is opgesteld. De fysieke leefomgeving is één geheel waardoor het van belang is om vanuit een integraal kader te komen tot een integraal instandhoudingsplan. Hiervoor zal een beheervisie en –strategie voor de fysieke leefomgeving worden opgesteld, waarin de afspraken met de raad worden vastgelegd en vertaald naar het beheer en onderhoud. In onderstaande tabel enkele gegevens van de kapitaalgoederen.  

Beheerplan

Areaal-gegevens

Kwaliteits-niveau

Toelichting

Wegen 2016-2020

Circa 1.044.000 m2

C

Het uitgangspunt is om de functionaliteit en veiligheid te waarborgen.

Civieltechnische kunstwerken 2016-2020 (bruggen)

74 stuks

C

Het uitgangspunt is het waarborgen van de functionaliteit en de veiligheid te garanderen.

Openbare verlichting 2016-2020

Circa 6.800 masten

B

Het beheer van de openbare verlichting is erop gericht om de bedrijfszekerheid te waarborgen en het areaal veilig en duurzaam in stand te houden.
Vanuit het landelijk energieakkoord is er een opgave waar in 2030 minimaal 50% besparing is bereikt op het energieverbruik t.o.v. 2013. In samenhang met de onderhoudsopgave wordt in beeld gebracht hoe deze opgave te realiseren. Door onder andere het toepassen van energiezuinige verlichting (led) en energiebesparende maatregelen zoals bijvoorbeeld dimmen. Van het huidige areaal is momenteel 25% voorzien van ledverlichting waarvan het licht in de nacht wordt gedimd.

Verkeersregel-
Installaties 2016-2020

12 stuks

B

Het areaal is op orde en geheel voorzien van ledverlichting. De uitgangspunten zijn het waarborgen van de bedrijfszekerheid en een duurzame instandhouding.

Wegmeubilair 2016-2020

Circa 14.000
stuks

C

Het waarborgen van de functionaliteit van verkeersborden, hekwerken, fietsvoorzieningen en palen

Verbreed gemeentelijk rioolplan 2017-2021 & Integraal waterketenplan 2019-2023
(riolering)

Riool: circa 165 km1

Gemalen 141 stuks

-

Voor de riolering is het uitgangspunt om een goed functionerend en duurzaam rioolstelsel in stand te houden. De vervangingsopgaven voor de komende jaren betreffen onder andere de Prinsenweg, de Kerkeboslaan en omgeving, de Storm van ’s Gravesandeweg zuid en de Raaphorstlaan.

In 2021 zal worden gestart met de voorbereiding en engineering voor wat betreft de Prinsenweg, de Kerkeboslaan en omgeving en de Storm van ’s Gravesandeweg zuid. De uitvoering zal in 2022 plaatsvinden. De vervangingsopgave voor de Raaphorstlaan zal in 2023 worden uitgevoerd.

Oppervlakte water 2016-2020

Circa 28km1*

-

Er wordt ingezet op het in stand houden van de waterbouwkundige kunstwerken en het op diepte houden van de watergangen.

Groen & bomen 2022 - 2025

Groen: circa 173 ha

Bomen: 23.575 stuks

B

Het openbaar groen en bomen zijn een beeldbepalend onderdeel van de leefomgeving. Het uitgangspunt is het duurzaam, veilig en in samenwerking met inwoners in stand houden van het openbaar groen.
Inwoners hebben hierin een belangrijke bijdrage.
Zij zorgen bij adoptiegroen voor een hogere kwaliteit en voor meer sociale samenhang.
Vanuit de gemeente worden initiatieven door inwoners dan ook actief ondersteund, zoals het leveren van planten en advies welke beplanting tot het beste tot zijn recht komt op het stukje grond. En dit draagt bij aan een groenere leefomgeving minder hitte stress en overtollig regenwater wat op een natuurlijke manier door het groen wordt afgevoerd. Wat heeft geresulteerd dat circa 1 hectare wordt beheerd door inwoners. Jaarlijks komen er circa 5 locaties bij waar bewoners het groen adopteren.

Speelvoorzieningen 2022 - 2025

203 stuks

B

Een aantrekkelijke speelomgeving voor kinderen en jongeren is het uitgangspunt. Om dit te bereiken wordt bij het herinrichten van speelplekken ingezet op centrale en uitdagende speelplekken in een wijk en spelen met natuurlijke materialen. Voor jongeren wordt gekeken naar het uitdagend maken van sportfaciliteiten en aantrekkelijke chillplekken.

Voertuigen 2019-2023

50 objecten

sober

De voertuigen zijn er ter ondersteuning van het uitvoeren van de gemeentelijke taken. Zo worden de voertuigen onder andere ingezet voor het in stand houden van de leefomgeving, toezicht en facilitaire zaken.

Het waarborgen van de continuïteit van de bedrijfsvoering en het waar mogelijk verduurzamen van het wagenpark zijn de uitgangspunten voor het onderhoud en vervanging van voertuigen.
Om de duurzaamheid te bevorderen zullen de voertuigen zoveel mogelijk worden vervangen door elektrische voertuigen

Vastgoed 2021-2024

Maatschappelijk &
commercieel 18
Sport &
bewegen
4

Eigen
huisvesting 3

Woningen
12

Bijzondere
objecten
31

Basis

In 2020 is een beheerplan vastgoed 2021-2024 opgesteld. Hierin is een indeling gemaakt naar een kern- en strategische portefeuille. Een vastgoed- en accommodatiebeleid is in ontwikkeling, zie taakveld 0.3.

Voor de kernportefeuille, objecten waar geen verandering in gebruik en functie zijn voorzien, is het uitgangspunt om deze sober en doelmatig in stand te houden. Het gaat hier om 21 objecten waar maatschappelijke functies worden gehuisvest en 30 objecten ter bevordering van de kwaliteit van de leefomgeving. De kwaliteit van de kernportefeuille is de afgelopen jaren door het uitgevoerde onderhoud verhoogd. Voor 2022 volgende jaren zijn de volgende grotere projecten voorzien;

  • Renovatie binnenzijde Raadhuis de Paauw
  • Uitbreiding Rijnlands Lyceum

De 13 woningen in de strategische portefeuille worden regulier in stand gehouden tot dat deze worden afgestoten. Vanaf 2021 wordt een actief verkoopbeleid gevoerd, zie taakveld 0.3.

*deze cijfers zijn gebaseerd op nog niet geactualiseerde data.  

Uitdagingen en risico’s
Ontwikkelingen
Er komt een groot aantal ontwikkelingen op de gemeente af met impact op de leefomgeving en de daarbij behorende kapitaalgoederen. Zoals onder andere de woningbouw-ontwikkeling, de energietransitie, circulaire economie, klimaatadaptatie en de Omgevingswet. Het is daarom noodzakelijk om na te denken hoe met het in stand houden van de openbare ruimte deze ontwikkeling kan worden gefaciliteerd en de kwaliteit gewaarborgd blijft.

Het integraal werken moet een bijdrage leveren aan deze ontwikkelingen, waarin afstemming en afwegen van kansen ingezet en benut moeten worden. Het moet alle aspecten, die invloed hebben op de fysieke leefomgeving, inzichtelijk maken.
Het is de basis om met bewoners, ondernemers, instellingen en andere partners de dialoog aan te gaan om uiteindelijk een bijdrage te kunnen leveren aan een prettige, functionerende en veilige fysieke leefomgeving. Het integraal werken moet geborgd worden bij het opgavegericht werken en de Omgevingswet.
Deze ontwikkelingen zullen worden meegenomen in de komende beheervisie.

Opstellen beheervisie, nota kapitaalgoederen en instandhoudingsplannen
In 2020 is de Notitie instandhouding kapitaalgoederen fysieke leefomgeving aan het College aangeboden. Aanvullend hierop is over dit onderwerp een presentatie aan de Raad gegeven. In de Notitie instandhouding kapitaalgoederen staan de uitgangspunten voor het beheer van de kapitaalgoederen voor de komende jaren. Dit zal verder worden uitgewerkt in een integrale beheervisie en –strategie van de fysieke leefomgeving. Door het opstellen van een beheervisie en –strategie fysieke leefomgeving moet duidelijk worden hoe er invulling wordt gegeven aan de afspraken met de gemeenteraad. Zoals onder andere over kwaliteitsniveau, verscheidenheid in het beheer maar ook hoe in te spelen op de ontwikkelingen die eraan komen. Dit vormt het kader hoe het beheer en onderhoud bijdraagt aan de gemeentelijke ambities. In september 2021 is gestart met het opstellen van deze beheervisie. De Beheervisie zal in de eerste helft van 2022 aan de Raad worden aangeboden.

Deze beheervisie en -strategie zal vervolgens worden vertaald in een nota kapitaalgoederen fysieke leefomgeving en instandhoudingsplannen voor de kapitaalgoederen fysieke leefomgeving die de huidige beheerplannen gaan vervangen. Deze documenten zullen naar verwachting in de tweede helft van 2022 aan de Raad worden aangeboden. In de Kadernota 2022 is aangegeven dat de financiële gevolgen van deze instandhoudingsplannen pas kunnen worden meegenomen in de Kadernota 2024 die in de eerste helft van 2023 zal worden opgesteld.
Omdat het grootste deel van de huidige beheerplannen is opgesteld voor de jaren 2016-2020 en de financiële gevolgen van de nieuwe beheerplannen (instandhoudingsplannen) pas in 2023 in de Kadernota 2024 zullen worden verwerkt , zal de looptijd van de huidige beheerplannen voor drie jaar worden verlengd. Hiertoe zal voor de bestaande beheerplannen 2016-2020 eind 2021 een update voor de jaren 2021-2023 ter vaststelling aan de Raad worden aangeboden voor wat betreft financiën en de kwaliteit van het areaal.
Samengevat ziet het tijdspad voor wat betreft het opstellen van de beheervisie, de nota kapitaalgoederen en de instandhoudingsplannen er als volgt uit:

Start opstellen beheervisie

september 2021

Vaststellen updates beheerplannen 2021-2023

december 2021

Vaststellen Beheervisie

1 e helft 2022

Vaststellen Nota Kapitaalgoederen en instandhoudingsplannen

2 e helft 2022

Verwerken Nota Kapitaalgoederen en instandhoudingsplannen in Kadernota 2024

1 e helft 2023

Renovatieprogramma kabels en leidingen
Vanuit de nuts- en telecompartijen is aangegeven dat zij de komende jaren een grote opgave hebben om versneld verouderde kabels en leidingen te vervangen of nieuwe kabels willen leggen.
De gemeente is in gesprek met de nuts- en telecompartijen om waar mogelijk werkzaamheden te combineren en zo de overlast voor omwonenden en bedrijven en de maatschappelijke kosten zo laag  mogelijk te houden.
Met Liander, de beheerder van elektriciteits- en gasnetten in Wassenaar, is een samenwerkingsovereenkomst overeengekomen om de benodigde intensieve samenwerking te waarborgen. In 2022 vindt een verdere uitwerking en afstemming plaats. Inmiddels zijn afspraken gemaakt voor wat betreft de aanleg van glasvezelkabels. Uitvoering zal naar verwachting in 2022 starten.

Indexatie
Op de jaarlijks beschikbaar gestelde instandhoudingsbudgetten wordt geen indexatiecorrectie toegepast. De hoogte van de instandhoudingsbudgetten wordt beoordeeld bij de actualisatie van de beheerplannen.

Budgettair kader
In de onderstaande tabellen zijn de budgetten voor het in stand houden en vervangingen van de kapitaalgoederen inzichtelijk gemaakt. Deze budgetten zijn gebaseerd op de ramingen die zijn opgenomen in de Kadernota 2022 en de programmering die voor 2021 en 2022 is opgesteld.

Exploitatie

Kapitaalgoed

2022

2023

2024

2025

Specificatie werkzaamheden

Wegen

1.277

1.302

1.391

1.391

Herstelwerkzaamheden asfalt, bestrating, markeringen en inspecties

Civieltechnische kunstwerken

110

114

116

116

Reinigingen, schilderen, herstelwerkzaamheden en inspecties

Openbare verlichting

557

564

572

572

Verhelpen storingen, reparaties, reinigen en schilderen

Verkeersregelinstallaties

127

237

237

237

Verhelpen storingen, reparaties, reinigen en schilderen

Wegmeubilair

76

76

76

76

Reinigen, herstellen en vervanging

Riolering

1.486

1.450

1.433

1.417

Reparaties, verhelpen storingen, reiniging en inspecties

Oppervlaktewater

307

307

347

347

Maaien en krozen, baggeren, reparaties beschoeiingen

Groen en bomen

1.440

1.440

1.460

1.460

Onderhoud beplanting, bomen, maaien gras, verwijderen onkruid en zwerfvuil, herstellen en vervanging van beplanting en bomen

Speelvoorzieningen

190

190

190

190

Veiligheidscontroles, reparaties en onderhoud

Voertuigen

250

300

300

300

Belastingen, verzekeringen, brandstof en onderhoud

Vastgoed

2.394

2.402

2.357

2.552

Dagelijks onderhoud, elektra, water

x € 1.000 (incl. dotatie voorziening en kapitaallasten, excl. interne uren)

Voorzieningen
Hieronder zijn de geraamde onttrekkingen voor de komende jaren weergegeven.

Kapitaalgoed

2022

2023

2024

2025

Specificatie werkzaamheden

Wegen

1.317

890

500

500

Vervangen toplaag asfalt en groot onderhoud elementenverhardingen

Civieltechnische kunstwerken

12

20

25

70

Groot onderhoud aan bruggen

Openbare verlichting

158

184

288

426

Groot onderhoud en vervanging van de openbare verlichting

Verkeersregelinstallaties

125

93

0

226

Groot onderhoud en vervanging van verkeersregelinstallaties en pollers

Riolering

1.475

1.025

500

0

Groot onderhoud en vervanging van riolering en gemalen

Oppervlaktewater

250

165

71

51

Baggeren watergangen

Speelvoorzieningen

187

164

183

173

Groot onderhoud en vervanging van speeltoestellen en ondergronden

Vastgoed

793

757

1.501

654

Groot onderhoud van gebouwen

x € 1.000 (onttrekking conform programmering 2021-2022 en beheerplannen)

Investeringen

Kapitaalgoed

2022

2023

2024

2025

Specificatie werkzaamheden

Wegen

755

2.600

0

0

Vervangen van asfalt en elementenverhardingen

Civieltechnische kunstwerken

160

80

0

154

Vervanging van bruggen o.a. Hofcampweg

Openbare verlichting

250

0

0

0

Vervanging van ondergrondse kabelnetwerk in drie wijken

Oppervlaktewater

10

30

35

0

Voertuigen

590

55

0

727

Vervanging van auto’s en vrachtwagens

Vastgoed
- de Paauw
- Rijnlands Lyceum
- SKOW

5.850
468
0

2.925
4.212
0

2.925
0
1.740

0
0
0

Renovatie binnenzijde de Paauw
Permanente uitbreiding int onderwijs
Startkrediet vervangende nieuwbouw voor de St. Josef en St.Jan Baptist

Uitvoering beeldkwaliteitsplan

1.315

0

0

0

Herinrichting centrumgebied Wassenaar

Groene zone Wassenaar

752

4.465

2.600

0

Realisatie groene zone Valkenburg

x € 1.000

Deze pagina is gebouwd op 10/22/2021 14:28:49 met de export van 10/13/2021 11:37:05