Financiële begroting

Meerjarenbeeld 2022-2025

Tabel 30     Meerjarenbeeld                        (bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Vastgestelde programmabegroting 2021-2024 incl amendement

116

-83

3

174

Structurele doorwerking Najaarsnota 2020

26

19

36

36

Effect decembercirculaire 2020

151

138

138

185

1. Totaal wijzigingen Kadernota incl nieuw beleid (8.)

-133

-101

345

-274

Begrotingssaldo Kadernota

159

-27

521

120

2. Meicirculaire 2021

378

107

-97

-222

3. Hervormingsagenda jeugd

1.583

1.034

954

857

4. Duurzaamheidssubsidie structureel

-20

-20

-20

5. Garantstellingsprovisie Avalex

65

65

65

65

6. Wmo - voorgenomen besluitvorming

-218

-123

-85

-21

7. Programmering onderhoud kapitaalgoederen

73

93

26

3

8. Inflatie opbrengsten afvalstoffen- + rioolheffing

107

110

113

115

9. DVO Avalex - gevolgen amendement

-302

-59

-63

-45

10. OZB stijging van 5% i.p.v. 10%

-470

-470

-470

-470

Diverse kleine aanpassingen

-6

0

-2

-2

Totaal Mutaties na Kadernota

1.210

737

420

259

BEGROTINGSSALDO 2022-2025

1.369

710

941

379

waarvan Incidenteel

845

931

696

waarvan Structureel

524

-221

245

379

1. Wijzigingen als gevolg van de Voorjaarsnota 2021 en de Kadernota 2022
In de raadsvergaderingen van juli zijn de Voorjaarsnota 2021 en de Kadernota 2022 besproken. Waar de Voorjaarsnota een analyse geeft van de afwijkingen die optreden door de begrotingsuitvoering 2021, vormt de Kadernota een vooruitblik vanaf 2022. Uit de Kadernota komen diverse autonome wijzigingen voort. Met het oog op de leesbaarheid van de begroting wordt voor een analyse van deze verschillen verwezen naar de Kadernota.
In de cijfers van de Kadernota is de aangenomen motie voor structurele duurzaamheidssubsidies meegenomen.

2. Meicirculaire 2021
Op 31 mei 2021 is de meicirculaire 2021 gepubliceerd. De gevolgen van deze circulaire zijn met uw raad gecommuniceerd door middel van een informatiebrief. Met ingang van 2022 zorgt een aantal factoren voor een bruto voordeel van € 997.000 in 2022 dat afloopt naar een bruto voordeel van € 316.000 in 2025. Deze ontwikkeling is verwerkt in het meerjarenperspectief en resulteert in een voordeel voor 2022 van € 378.000 dat terugloopt naar een nadeel van € 222.000 in 2025, omdat in de Kadernota al rekening gehouden was met een hogere uitkering voor loon- en prijscompensatie.

3. Hervormingsagenda jeugd
Vooruitlopend op de besluitvorming van een nieuw kabinet committeren het Rijk en de VNG, in samenwerking met andere betrokken partijen, zich eraan om te komen tot een Hervormingsagenda. De eerste tekenen zijn er dat gemeenten structureel meer financiële middelen krijgen om de jeugdzorg te bekostigen. Op basis van de landelijke toezegging voor 2022 van € 1,3 miljard wordt in 2022 rekening gehouden met een hogere bijdrage van € 1,6 miljoen. Afspraak is dat vanaf 2023 gemeenten een aandeel van 75% van de verwachte bedragen mogen opnemen in de meerjarenbegroting.

4. Duurzaamheidssubsidie structureel
Bij vaststelling van de Kadernota is een motie aangenomen om de incidentele subsidie voor duurzaamheidsinitiatieven te wijzigen in een structureel subsidie.

5. Garantstellingsprovisie Avalex
Op 11 maart is de gemeenteraad akkoord gegaan met het voornemen van het bestuur van Avalex om een publiekrechtelijke samenwerking aan te gaan met HVC en hiervoor een garantstelling af te geven van € 6.481.968. Deze garantstelling levert jaarlijks een voordeel op van € 64.820.

6. Wmo - voorgenomen besluitvorming
De invoering van het abonnementstarief leidt tot een grotere vraag en daarmee een kostenstijging op het gebied van de Wmo. Het invoeren van een aantal kostenbesparende maatregelen en een aantal investeringen die in lijn zijn met transformatiegedachte binnen de Wmo zorgen ervoor dat de inwoners Beter Thuis kunnen blijven wonen en de zorg beschikbaar is voor mensen die het echt nodig hebben.

7. Programmering onderhoud kapitaalgoederen
Via een informatiebrief van 22 juni 2021 bent u geïnformeerd over de onderhouds- en vervangingsopgaven die in 2021 en 2022 worden opgestart en in deze en de jaren erna zullen worden uitgevoerd. De opgaven die in de programmering zijn opgenomen leiden tot een aanpassing van de geraamde kapitaallasten.

8. Inflatie opbrengsten afvalstoffen- en rioolheffing
 In afwachting van berekening van de kostendekkendheid van de tarieven afval en riolering was er nog geen indexatie van de tarieven opgenomen. Verhoging met het inflatiepercentage van 1,4% leidt tot een hogere opbrengst van ruim € 100.000.

9. DVO Avalex - gevolgen amendement
Actualisatie van de afvalbegroting, mede naar aanleiding van het op 13 juli 2021 aangenomen amendement (wekelijks restafval en tweewekelijks GFT) leidt tot een verhoging van de bijdrage aan Avalex.

10. OZB stijging van 5% i.p.v. 10%
Het college stelt voor om de OZB in 2022 niet met 10% te laten stijgen zoals eerder besloten, maar deze stijging te halveren naar 5%. Deze stijging was met name bedoeld om het wegvallen van inkomsten precariobelasting te compenseren. Het huidige financiële meerjarenbeeld biedt ruimte om de verhoging te beperken.

11. Nieuw beleid

Nieuw beleid

2022

2023

2024

2025

11.1

Duurzaamheidssubsidie

-20

-20

-20

-20

11.2

Warenar - terugdraaien stelpost, handhaven subsidie

-30

-60

-60

-60

11.3

Preventie ter bevordering van een gezonde leefstijl

-30

11.4

Ondermijning

-110

-110

-110

-110

11.5

Voordeel rampenbestrijding

31

31

31

31

11.6

VVV-centrum

-10

-10

-10

-10

11.7

Versterking concurrentiekracht

-60

-60

-60

Dekking Algemene reserve

60

60

60

11.8

Project locatie Valkenhorst

-25

-25

Dekking reserve Groene buffer

25

25

11.9

Cultuuranker

-13

-13

-13

Dekking Algemene reserve

13

13

13

Totaal nieuw beleid

-169

-169

-169

-169

11.1. Duurzaamheidssubsidie
Bestaande duurzaamheidsinitiatieven hebben aangetoond dat er op dit thema veel enthousiasme en inzet aanwezig is in het dorp. Voor bestaande en nieuwe initiatieven is een incidentele duurzaamheidssubsidie nodig om financiële ondersteuning te kunnen bieden aan de inspanningen die inwoners zelf willen leveren. Het college zal hiertoe een nadere regeling opstellen. De raad heeft de ingediende motie voor structurele duurzaamheidssubsidies aangenomen, waardoor deze niet meer incidenteel is.

11.2. Warenar - terugdraaien stelpost, handhaven subsidie
De raad heeft op 28 januari 2020 motie 107 aangenomen. Hierin is opgenomen dat de Raad:
- het college opdraagt de continuering van de subsidie tot de zomer van 2022 te bezien bij de Kadernota 2021-2024;
- constateert dat op grond van de prognose van de realisatie van de herontwikkeling van de Warenar bij de kadernota 2022-2025 de noodzaak en hoogte van een structurele subsidie voor de exploitatie van het theaterprogramma opnieuw beoordeeld dient te worden.
In de raadsinformatiebrief van 30 maart jl. is aangegeven dat dit proces om te komen tot concrete afspraken over een duurzame voortzetting van de Warenar als maatschappelijk en cultureel centrum nog loopt. Op dit moment kan daarom nog geen nadere financiële invulling worden gegeven. Vandaar dat wordt voorgesteld om de eerder vastgestelde bezuiniging terug te draaien en daarmee zonder opgelegde taakstelling de gesprekken over herontwikkeling van de Warenar te kunnen voeren. Het terugdraaien van de vastgestelde bezuiniging is onder voorbehoud van een definitieve oplossing in de vorm van een intentieovereenkomst, naar verwachting in de zomer van 2021.

11.3. Preventie ter bevordering van een gezonde leefstijl
Er is budget nodig voor preventie ter bevordering van een gezonde leefstijl. Er komt in 2022 en 2023 twee keer een bedrag van € 20.000 vanuit het Rijk (steunpakket) dat als aanjaagbudget is bedoeld voor o.a. een gezonde leefstijl. Wassenaar wil het rijksdeel eenmalig aanvullen met een bedrag van € 30.000 in 2022. Doel van het totaalpakket en de rol van gemeente is om extra steun te organiseren voor de intensivering van initiatieven op 3 terreinen:

  • bevordering van het welzijn van jeugdigen;
  • ontmoeting en begeleiding van ‘kwetsbare’ groepen;
  • ondersteuning en bevordering van een gezonde leefstijl;

11.4. Ondermijning
Op 14 juni 2021 is het plan van aanpak ondermijning geagendeerd in de raad. Ondermijning komt overal voor, ook in Wassenaar. Daarom hebben de gemeenten binnen de eenheid Den Haag in 2020 afgesproken dat ze hun aanpak van ondermijning verder ontwikkelen. Het is belangrijk dat Wassenaar de zaken op orde heeft, alert is en met de betrokken partijen samenwerkt. Voor de uitvoering van het plan van aanpak is een structureel budget van € 110.000 benodigd.
Met deze € 110.000 wordt de weerbaarheid van de gemeente Wassenaar verstevigd. Hierbij wordt ingezet op drie sporen:

  • Spoor 1: Signaleren - Het versterken van de (bestuurlijke) informatiepositie

Meer en beter zicht op (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit stelt de gemeente in staat om gefundeerde keuzes te maken in prioritering en aanpak.

  • Spoor 2: Voorkomen - Het versterken van de bestuurlijke- en maatschappelijke

weerbaarheid.
Een weerbare overheid en samenleving zullen leiden tot een afname van criminele kansen en zo voorkomen dat criminelen zich in de gemeenten vestigen.

  • Spoor 3: Aanpakken - Het intensiveren van de bestuurlijke aanpak van criminele personen en objecten.

Inzet van bestuurlijke maatregelen stelt de gemeente in staat om criminele
activiteiten te verstoren, de ondermijnende invloed (van criminele netwerken) uit te
schakelen en zo uiteindelijk uit de gemeente te weren.

11.5. Voordeel rampenbestrijding
Om de hogere kosten voor ondermijning (deels) binnen het eigen programmabudget te dekken is gezocht naar onderuitputting binnen programma 1 Veiligheid. Deze is gevonden door het opleidingsbudget voor rampenbestrijding terug te brengen tot € 10.000 en het budget voor de piketregeling helemaal te schrappen, aangezien deze kosten op een andere plek in de begroting geboekt en gedekt worden. Voor rampenbestrijding is hierna nog structureel € 20.000 in de begroting beschikbaar.

11.6. VVV-centrum
De raad heeft bij de behandeling van de jaarrekening 2018 € 20.000 beschikbaar gesteld voor het in samenwerking met ondernemers ontwikkelen van een VVV-kantoor in de bibliotheek. Deze samenwerking is gevonden met het centrummanagement en Stichting Wassenaar-Voorschoten Marketing. In 2020 is deze VVV officieel geopend. Het toeristisch informatiepunt vergroot de gastvrijheid en toeristische en recreatieve aantrekkelijkheid van Wassenaar voor inwoners en bezoekers en draagt bij aan de trots van de inwoners en vergroot de betekenis van het centrum.  Om de exploitatie van de VVV voort te zetten is een jaarlijkse bijdrage van € 10.000 gewenst. Met de exploitatie van de VVV wordt de waarde van de Bibliotheek en daarbij het draagvlak voor deze voorziening en de betekenis van het personeel vergroot. De VVV draagt bij aan een ondernemende en betaalbare bibliotheek voor alle inwoners, met waar mogelijk differentiatie op het gebied van financieringsbronnen, activiteiten en samenwerkingspartners.

11.7. Versterking concurrentiekracht
De raad heeft in de periode 2019-2021 € 60.000 per jaar beschikbaar gesteld ter versterking van de concurrentiekracht Wassenaar. Met toerisme en recreatie is zowel economisch als maatschappelijk winst te behalen. Het gaat om meer werkgelegenheid, het in stand houden en verbeteren van de kwaliteit van het voorzieningenniveau, een beter vestigingsklimaat en een aantrekkelijke groene omgeving met aansprekend cultureel erfgoed. Samen met ondernemers is een solide basis gelegd, waarmee de kansen die er liggen verzilverd worden. Voor de komst van de pandemie leverde de toeristische sector 116 miljoen aan bestedingen op, ruim 1400 FTE werkgelegenheid en inkomsten uit toeristenbelasting. Om de vruchten van toerisme en recreatie ook na corona te plukken is het belangrijk om minimaal de jaarlijkse bijdrage van € 60.000 ten behoeve van het versterken van de concurrentiekracht beschikbaar te blijven stellen.

11.8. Project locatie Valkenhorst
In 2021 zijn de uitgangspunten voor de planvorming voor Valkenhorst vastgesteld door de raad. De volgende stap is het samenstellen van een structuurvisie/ masterplan, waarna (deel)uitwerkingen uitgevoerd kunnen worden. Deze werkzaamheden en producten komen bovenop de reguliere apparaatslasten. Voor 2022 is € 25.000 nodig voor begeleidingswerkzaamheden van de Ecologische Verbindingszone en het doortrekken van de Tankgracht (aanname: uitvoeringskosten tbv Rijksvastgoedbedrijf). De uitvoeringskosten hiervan zijn 100% subsidiabel vanuit de provincie Zuid-Holland (en Rijksvastgoedbedrijf). Omdat binnen de apparaatslasten van Wassenaar geen ruimte bestaat voor projectbegeleiding, wordt uitgegaan van externe inhuur (ca. 250 uur). In de reserve Groene Buffer is € 143.000 beschikbaar. Voor 2023 is eveneens € 25.000 nodig voor onderzoeken en uitwerkingen van de structuurvisie (dekking reserve Groene Buffer).

11.9. Cultuuranker
Onderdeel van de concept cultuurnota is een stevige rol voor het CultuurAnker in Wassenaar. Het CultuurAnker is de overkoepelende structuur waarbinnen samenwerking wordt gestimuleerd en uitwisseling mogelijk wordt gemaakt voor een stevig cultureel netwerk. Daarnaast verkennen we samen met het CultuurAnker hoe we het culturele veld handvatten kunnen geven om bij activiteiten verder aandacht te  hebben voor de verschillende genoemde doelgroepen van de concept Cultuurnota. In deze nota is daarom opgenomen dat wij de ontwikkeling van het CultuurAnker in de komende periode blijven faciliteren, ook als de bijdrage van het Rijk niet wordt gecontinueerd. Inmiddels is duidelijk dat de rijksgelden zijn beëindigd.
In 2021 kan dit eenmalig worden opgevangen door inzet van de door het Rijk beschikbare gelden voor het behoud van het culturele netwerk in Wassenaar. Separaat wordt een voorstel voor (aanvullende) financiering voor het CultuurAnker voorbereid voor 2022 en verder. Er is namelijk structureel geld nodig om het culturele veld op een goed niveau te houden, de kracht van de samenleving hierin te benutten, maar ook om de coördinatie hiervoor en de daarbij benodigde uitvoerende taken extern te beleggen.

Deze pagina is gebouwd op 10/22/2021 14:28:49 met de export van 10/13/2021 11:37:05