Algemeen

Financiële samenvatting

De begroting 2022-2025 voor Wassenaar is meerjarig sluitend.
Belangrijkste verschil ten opzichte van de begroting 2021 en de kadernota 2022 is dat in de meerjarenbegroting 2022-2025 rekening wordt gehouden met extra rijksmiddelen voor jeugdzorg. Anders dan in 2021 is dit nu ook toegestaan door onze toezichthouder, de provincie. In 2022 houden we rekening met het volledige verwachte bedrag voor jeugdzorg en vanaf 2023 en verder met 75% van dit bedrag. Definitieve bedragen vanaf 2023 worden pas verwacht na de vorming van een nieuw kabinet.
Naast de extra rijksmiddelen voor jeugdzorg speelt al enige jaren een ander onderwerp die kan zorgen voor een vrij fors financieel effect voor Wassenaar, namelijk de herijking van het gemeentefonds. Ook hier geldt, net als bij de jeugdzorg, dat pas na de vorming van een nieuw kabinet een definitief besluit tot herijking wordt verwacht. Op dit moment is de aangekondigde ingangsdatum 2023. Omdat er veel onzekerheid heerst rondom de herijking en het vanuit de toezichthouder niet verplicht is om de gevolgen van de herijking zoals die nu zijn voorzien op te nemen in de meerjarenbegroting, heeft Wassenaar geen stelpost in de meerjarenbegroting opgenomen en maakt deze onderdeel uit van de risicoparagraaf.

Samengevat ziet de meerjarige ontwikkeling van de begroting er als volgt uit.

Tabel 2     Meerjarenbeeld                        (bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Vastgestelde programmabegroting 2021-2024 incl amendement

116

-83

3

174

Structurele doorwerking Najaarsnota 2020

26

19

36

36

Effect decembercirculaire 2020

151

138

138

185

Totaal wijzigingen Kadernota incl nieuw beleid

-133

-101

345

-274

Begrotingssaldo Kadernota

159

-27

521

120

Meicirculaire 2021

378

107

-97

-222

Hervormingsagenda jeugd

1.583

1.034

954

857

Duurzaamheidssubsidie structureel

-20

-20

-20

Garantstellingsprovisie Avalex

65

65

65

65

Wmo- voorgenomen besluitvorming

-218

-123

-85

-21

Programmering onderhoud kapitaalgoederen

73

93

26

3

Inflatie opbrengsten afvalstoffen- + rioolheffing

107

110

113

115

DVO Avalex - gevolgen amendement

-302

-59

-63

-45

OZB Stijging van 5% i.p.v. 10%

-470

-470

-470

-470

Diverse kleine aanpassingen

-6

0

-2

-2

Totaal Mutaties na Kadernota

1.210

737

420

259

BEGROTINGSSALDO 2022-2025

1.369

710

941

379

waarvan Incidenteel

845

931

696

waarvan Structureel

524

-221

245

379

Toelichting op de tabel
Op 6 juli 2021 heeft de raad de Kadernota 2022 vastgesteld en besloten om deze te gebruiken als uitgangspunt bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2022-2025.

Begrotingssaldo kadernota
Dit is het saldo zoals gepresenteerd in de Kadernota en met de raad besproken op 6 juli 2021.

Mutaties na Kadernota
De gevolgen van de meicirculaire zijn met de raad gecommuniceerd met de informatiebrief van 29 juni 2021.
Vooruitlopend op de besluitvorming van een nieuw kabinet hebben Rijk en VNG zich gecommitteerd om te komen tot een Hervormingsagenda Jeugd. De consequenties van de voor 2022 landelijk toegezegde extra jeugdmiddelen van € 1,3 miljard zijn verwerkt in de begroting. Dit leidt tot een extra bedrag van € 1.583 miljoen in 2022. In de jaren erna is vervolgens een aflopende reeks zichtbaar. Eerder, bij de kadernota 2021, werd via een stelpost rekening gehouden met extra rijksinkomsten voor een bedrag van € 698.500. Aangezien de provincie als toezichthouder hiermee niet akkoord ging, is deze stelpost in de kadernota 2022 uit de begroting geëlimineerd. Het elimineren van deze 7 ton maakt daarmee onderdeel uit van de regel “Begrotingssaldo kadernota”. Bovenstaande heeft betrekking op de inkomstenkant. De lastenkant is verwerkt in de begroting 2022 conform de raadsbesluitvorming van 1 april 2021 over kostenbesparende maatregelen voor de jeugd.
Via het aannemen van een motie bij de kadernota 2022 is besloten de duurzaamheidssubsidie van € 20.000 structureel in de begroting op te nemen.
Voor het afgeven van een garantstelling aan Avalex wordt jaarlijks een provisie ontvangen. Bij de kadernota 2022 is via een amendement besloten dat dit bedrag ten gunste van de algemene middelen komt.
Ter bestrijding van de kostenstijgingen op het gebied van de Wmo is door de raad op 21 september 2021 besloten tot een aantal kostenbesparende maatregelen. Het saldo van deze besluitvorming laat ten opzichte van de kadernota 2022 een afnemend tekort zien.
Via een informatiebrief van 22 juni 2021 bent u geïnformeerd over de onderhouds- en vervangingsopgaven die in 2021 en 2022 worden opgestart.
Op tarieven afvalstoffenheffing en rioolheffing was nog geen indexatie toegepast. Deze indexatie van de opbrengsten zorgt voor dekking van een deel van de indexatie van de kosten aan de lastenkant.
Actualisatie van de afvalbegroting naar aanleiding van het op 13 juli 2021 aangenomen amendement (wekelijks restafval en tweewekelijks GFT) leidt tot een verhoging van de bijdrage aan Avalex. Het college heeft besloten om deze hogere bijdrage, die deels incidenteel is als gevolg van investeringen, niet volledig te dekken vanuit een hogere afvalstoffenheffing. Dit betekent dat een deel van deze kosten wordt gedekt vanuit de algemene middelen.
Tot slot heeft het college besloten om de OZB in 2022 niet met 10% te laten stijgen zoals eerder besloten, maar deze stijging te halveren naar 5%. Deze stijging was met name bedoeld om het wegvallen van inkomsten precariobelasting te compenseren.

Deze pagina is gebouwd op 10/22/2021 14:28:49 met de export van 10/13/2021 11:37:05