Financiële begroting

Toelichting meerjarenperspectief

Tabel 32

Programma's

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

bedragen x € 1.000,-

2022

2023

2024

2025

("-"=nadeel/"+"=voordeel)

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

P0 Bestuur en ondersteuning

48.492

-16.044

32.448

47.831

-16.248

31.584

47.953

-16.281

31.672

48.222

-16.484

31.738

P1 Veiligheid

100

-3.358

-3.259

100

-3.380

-3.280

100

-3.391

-3.292

100

-3.316

-3.216

P2 Verkeer en vervoer

363

-3.921

-3.558

363

-4.046

-3.683

363

-4.162

-3.799

363

-4.185

-3.822

P3 Economie

1.296

-637

659

1.296

-599

696

1.296

-599

696

1.296

-539

756

P4 Onderwijs

384

-2.699

-2.315

384

-2.747

-2.363

384

-2.832

-2.448

384

-2.866

-2.483

P5 Sport, cultuur en recreatie

642

-6.394

-5.752

638

-6.634

-5.996

658

-6.658

-6.001

658

-6.647

-5.989

P6 Sociaal Domein

6.911

-24.036

-17.125

6.863

-23.278

-16.415

6.863

-22.669

-15.805

6.863

-22.661

-15.798

P7 Volksgezondheid en milieu

8.148

-8.828

-680

8.200

-8.492

-292

8.279

-8.543

-264

8.453

-8.676

-223

P8 Wonen en bouwen

1.306

-1.918

-612

1.306

-1.896

-590

1.306

-1.893

-587

1.306

-1.890

-584

Saldo van baten en lasten

67.641

-67.836

-195

66.980

-67.318

-339

67.201

-67.029

172

67.643

-67.264

379

Mutaties reserves

P0 Bestuur en ondersteuning

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

P1 Veiligheid

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

P2 Verkeer en vervoer

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

P3 Economie

175

0

175

60

0

60

60

0

60

0

0

0

P4 Onderwijs

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

P5 Sport, cultuur en recreatie

68

0

68

38

0

38

13

0

13

0

0

0

P6 Sociaal Domein

2.632

-1.310

1.322

1.551

-600

951

1.296

-600

696

0

0

0

P7 Volksgezondheid en milieu

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

P8 Wonen en bouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal mutaties reserves

2.874

-1.310

1.564

1.649

-600

1.049

1.369

-600

769

0

0

0

Geraamde resultaat

70.515

-69.146

1.369

68.628

-67.918

710

68.569

-67.629

941

67.643

-67.264

379

Per saldo geeft 2022 na mutaties reserves een positief saldo te zien van € 1.369.000. Exclusief reservemutaties is er sprake van een nadelig saldo van € 195.000.

Deze pagina is gebouwd op 10/22/2021 14:28:49 met de export van 10/13/2021 11:37:05