Programma's

Recapitulatie

Recapitulatie

Tabel 3

Programma's

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

bedragen x € 1.000,-

2022

2023

2024

2025

"-"=nadeel/"+"= voordeel )

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

  P0 Bestuur en ondersteuning

479

-3.591

-3.112

442

-3.511

-3.068

655

-3.661

-3.006

679

-3.785

-3.106

  P1 Veiligheid

100

-3.358

-3.259

100

-3.380

-3.280

100

-3.391

-3.292

100

-3.316

-3.216

  P2 Verkeer en vervoer

363

-3.921

-3.558

363

-4.046

-3.683

363

-4.162

-3.799

363

-4.185

-3.822

  P3 Economie

103

-637

-534

103

-599

-497

103

-599

-497

103

-539

-437

  P4 Onderwijs

384

-2.699

-2.315

384

-2.747

-2.363

384

-2.832

-2.448

384

-2.866

-2.483

  P5 Sport, cultuur en recreatie

642

-6.394

-5.752

638

-6.634

-5.996

658

-6.658

-6.001

658

-6.647

-5.989

  P6 Sociaal Domein

6.911

-24.036

-17.125

6.863

-23.278

-16.415

6.863

-22.669

-15.805

6.863

-22.661

-15.798

  P7 Volksgezondheid en milieu

8.148

-8.828

-680

8.200

-8.492

-292

8.279

-8.543

-264

8.453

-8.676

-223

  P8 Wonen en bouwen

1.306

-1.918

-612

1.306

-1.896

-590

1.306

-1.893

-587

1.306

-1.890

-584

  Totaal programma's

18.435

-55.383

-36.948

18.398

-54.581

-36.183

18.710

-54.409

-35.699

18.908

-54.565

-35.657

Algemene dekkingsmiddelen

46.817

-492

46.325

46.070

-492

45.578

46.042

-492

45.550

46.349

-492

45.857

Overhead

2.389

-11.948

-9.559

2.512

-12.233

-9.720

2.449

-12.116

-9.666

2.387

-12.195

-9.808

Heffing vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Onvoorzien

0

-13

-13

0

-13

-13

0

-13

-13

0

-13

-13

Saldo van baten en lasten

67.641

-67.836

-195

66.980

-67.318

-339

67.201

-67.029

172

67.643

-67.264

379

Mutaties reserves

2.874

-1.310

1.564

1.649

-600

1.049

1.369

-600

769

0

0

0

Geraamde resultaat

70.515

-69.146

1.369

68.628

-67.918

710

68.569

-67.629

941

67.643

-67.264

379

* De Algemene dekkingsmiddelen (taakveld 0.61, 0.62, 0.64, 0.7 en taakveld 0.8 exclusief het bedrag voor onvoorzien), de overhead (taakveld 0.4), de heffing vennootschapsbelasting (taakveld 0.9) en het bedrag voor onvoorzien (taakveld 0.8 alleen bedrag onvoorzien) zijn in deze tabel apart zichtbaar gemaakt en met regels onder het totaal van programma's opgenomen. De bedragen van deze taakvelden horen bij programma 0 en zijn in deze tabel anders dan in de overige tabellen in deze begroting in mindering gebracht op de bedragen in te tabelregel van programma 0.

Deze pagina is gebouwd op 10/22/2021 14:28:49 met de export van 10/13/2021 11:37:05