Financiële begroting

Toelichting baten en lasten

Tabel 31

Programma

Rekening

Begroting

Begroting

bedragen x € 1.000,-

2020

2021

2022

("-"=nadeel/"+"= voordeel )

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

P0 Bestuur en ondersteuning

45.874

-14.477

31.397

44.826

-15.896

28.930

48.492

-16.044

32.448

P1 Veiligheid

75

-3.076

-3.000

84

-3.190

-3.106

100

-3.358

-3.259

P2 Verkeer en vervoer

450

-4.262

-3.812

376

-4.225

-3.849

363

-3.921

-3.558

P3 Economie

710

-643

67

1.275

-715

559

1.296

-637

659

P4 Onderwijs

267

-2.916

-2.649

757

-3.045

-2.289

384

-2.699

-2.315

P5 Sport, cultuur en recreatie

1.180

-7.169

-5.989

754

-6.980

-6.226

642

-6.394

-5.752

P6 Sociaal Domein

10.594

-26.045

-15.451

8.153

-24.469

-16.316

6.911

-24.036

-17.125

P7 Volksgezondheid en milieu

7.853

-8.661

-807

8.120

-9.559

-1.439

8.148

-8.828

-680

P8 Wonen en bouwen

1.552

-2.527

-975

1.346

-2.598

-1.252

1.306

-1.918

-612

Saldo van baten en lasten

68.555

-69.775

-1.220

65.690

-70.677

-4.987

67.641

-67.836

-195

Onttrekking aan reserves

12.160

0

0

7.846

0

0

2.874

0

0

Toevoeging aan reserves

0

-10.940

0

0

-2.979

0

0

-1.310

0

Mutaties reserves

0

0

1.220

0

0

4.867

0

0

1.564

Geraamde resultaat programma

80.715

-80.715

0

73.536

-73.656

-120

70.515

-69.146

1.369

Deze pagina is gebouwd op 10/22/2021 14:28:49 met de export van 10/13/2021 11:37:05