Financiële begroting

Uitgangspunten

Onderwerp

Begroting 2022

Begroting  2021

Salarissen
De cao liep tot 1 januari 2021. De cao-onderhandelingen voor een nieuwe cao vanaf 2021 lopen momenteel. Op basis van de loonvoet lagere overheid verwachten we 0,6% voor 2021 en 1,4% voor 2022.

1,4 %

2,0 %
(NB: dit is 0,6% geworden, de overige 1,4% verschuift naar 2022)

Leveringen derden
Het indexpercentage voor prijsstijgingen is gebaseerd  op het niveau van de geharmoniseerde consumentenprijsindex (hicp) uit het Centraal Economisch Plan 2021 van het CPB. Voor 2022 bedraagt deze naar verwachting 1,4%. Voorgesteld wordt om deze algemene indexatie niet toe te passen, maar in te zetten als bezuiniging. Daarnaast wordt op onderdelen wel indexatie toegepast (bijv. salarissen, subsidies, beheerplannen)

0 %

0 %

Subsidies
Op 8 juni 2020 heeft de raad het nieuwe subsidiebeleid vastgesteld. Hierin is opgenomen dat het indexatiepercentage voor loon- en prijscompensatie of CAO-wijzigingen gelijk is aan het algemene indexatiepercentage dat in de gemeentelijke begroting wordt gehanteerd

Conform subsidieplan 2022

Conform subsidieplan 2021

Verbonden partijen
De ramingen voor de verbonden partijen en deelnemingen gaan uit van de ingediende begrotingen.

ontwerp begroting GR 2022

ontwerp begroting GR 2021

Belastingen
De aanpassing van de belastingen en rechten is gelijk aan het door het Centraal Economisch Planbureau geraamde inflatiepercentage. Het percentage geraamd in het Centraal Economisch Plan (CEP) 2021 bedraagt voor 2022 1,4% (geharmoniseerde consumentenprijsindex).

1,4%

1,6%

Omslagrente
De omslagrente voor 2022 bedraagt na berekening net als in 2021 0%.

0%

0%

Algemene uitkering
De algemene uitkering ramen wij in de begroting volgens de meicirculaire. Hier wordt u separaat over geïnformeerd.

Meicirculaire 2021

Meicirculaire 2020

Deze pagina is gebouwd op 10/22/2021 14:28:49 met de export van 10/13/2021 11:37:05