Paragrafen

Paragraaf Bezuinigingen, taakstellingen en ombuigingen

Vanaf de begroting 2018 is in de paragraaf bezuinigingen, taakstellingen en ombuigingen extra informatie verstrekt over het verloop en de invulling van bezuinigingen, taakstellingen en ombuigingen. Deze paragraaf is niet voorgeschreven vanuit de BBV (Besluit begroting en verantwoording), maar betreft een aanvullende paragraaf exclusief voor Wassenaar. Deze paragraaf had een meerwaarde aangezien er sprake was van een vrij fors pakket aan bezuinigingsmaatregelen.
Inmiddels zijn alle eerder besloten bezuinigingen, taakstellingen en ombuigingen gerealiseerd en verwerkt in de begroting of in sommige gevallen teruggedraaid en geëlimineerd uit de begroting, waardoor een aparte paragraaf niet veel meerwaarde meer heeft.

Er staat nog één taakstelling open en dat is de taakstelling Vastgoed waartoe is besloten bij de meerjarenbegroting 2021. Voor 2022 is de taakstelling € 50.000 en de verwachting is dat deze taakstelling kan worden ingevuld door het verkopen, danwel afstoten van diverse panden. In taakveld 0.3 wordt in onderliggende begroting en in komende begrotingen nadere informatie verstrekt over de invulling van deze taakstelling.

Met betrekking tot de overige drie nog openstaande taakstellingen waartoe in eerdere begrotingen was besloten, is bij de kadernota 2022 besloten om deze uit de begroting te elimineren. Het gaat dan om de taakstellingen op de welstand, kapvergunningen en de Warenar.

Met deze informatie zal in het vervolg van de P&C-producten geen aparte paragraaf bezuinigingen, taakstellingen en ombuigingen meer worden opgenomen. De afzonderlijke paragraaf kan natuurlijk weer worden opgevoerd in geval van eventuele toekomstige bezuinigings- en ombuigingsoperaties.

Deze pagina is gebouwd op 10/22/2021 14:28:49 met de export van 10/13/2021 11:37:05