P8 Wonen en bouwen

Financiën

Tabel 12

Programma: P8 Wonen en bouwen

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) bedragen x € 1.000

2020

2021

2022

2023

2024

2025

8.1 Ruimtelijke ordening

Baten

112

73

0

0

0

0

Lasten

-1.021

-1.081

-617

-617

-617

-617

Saldo

-909

-1.008

-617

-617

-617

-617

8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terrein)

Baten

0

0

0

0

0

0

Lasten

-20

-15

-8

-8

-8

-4

Saldo

-20

-15

-8

-8

-8

-4

8.3 Wonen en bouwen

Baten

1.441

1.273

1.306

1.306

1.306

1.306

Lasten

-1.486

-1.501

-1.293

-1.271

-1.269

-1.269

Saldo

-45

-228

13

35

37

37

Totaal baten

Baten

1.552

1.346

1.306

1.306

1.306

1.306

Totaal lasten

Lasten

-2.527

-2.598

-1.918

-1.896

-1.893

-1.890

Saldo van baten en lasten

Saldo

-975

-1.252

-612

-590

-587

-584

Toelichting op mutatie (verhoging/verlaging) begroot 2022 ten opzichte van begroot 2021 in taakvelden groter of gelijk aan € 50.000

Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening (voordeel van € 391.000 t.o.v. begroting 2021)
Het voordeel van € 391.000 is het gevolg van lagere verwachte kosten voor de invoering van de Omgevingswet in 2022 (€ 266.000) en het wegvallen van incidentele kosten voor het havengebied (€ 110.000). Structureel is er een voordeel van € 20.000 als gevolg van het niet uitvoeren van de structuurvisie. De wegvallende baten van € 73.000 betreffen vergoedingen in het kader van anterieure overeenkomsten. Dit zijn incidentele baten waar een zelfde bedrag aan lasten tegenover staat.

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen (voordeel van € 241.000 t.o.v. begroting 2021)
Het gepresenteerde voordeel is voor € 120.000 te verklaren door het wegvallen van het incidentele budget voor het ontwikkelen van plannen voor enkele woninglocaties. Ook zijn in 2021 incidentele kosten gemaakt voor de Warenar, handhaving huize Ivicke en tijdelijke versterking van de capaciteit (€ 125.000)

Deze pagina is gebouwd op 10/22/2021 14:28:49 met de export van 10/13/2021 11:37:05