P6 Sociaal Domein

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Wat gaan we daarvoor doen ?

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Belangrijkste ontwikkelingen 2022

Belangrijkste resultaten 2022

Het behouden van de trend dat steeds minder jeugdigen te maken krijgen met jeugdbescherming en/of jeugdreclassering

Lokale implementatie en borging van Beter Samenspel

Versterken van het voorveld op het gebied van preventie

Q sturing

Contractmanagement, controle en verantwoording

Toelichting

Het percentage jeugdigen dat te maken heeft met jeugdbescherming en/of jeugdreclassering is de afgelopen jaren stabiel. In de tweede helft van 2019 had 0,5% van het aantal jeugdigen in Wassenaar een jeugdbeschermingsmaatregel opgelegd gekregen. Het gaat dus om een klein percentage van het totaal aantal jeugdigen in Wassenaar (bron: Waar staat je gemeente). Ook in de indicatie en declaratiecijfers van het Service Bureau Haaglanden is een terugloop te zien. Dit zijn positieve ontwikkelingen, die passen bij het transformatiedoel om jeugdigen waar het kan, veilig en verantwoord is thuis te laten opgroeien en jeugdcriminaliteit te voorkomen.

In 2022 gaan we het programma Beter Samenspel verder lokaal implementeren en borgen, zodat de verbindingen tussen de Gecertificeerde Instellingen en het lokale jeugdteam verder worden verbeterd. De werkprocessen van de Jeugdbeschermingstafel worden verder doorontwikkeld. Dit moet er toe bijdragen dat op- en afschaling worden versoepeld, duurzame veiligheidspatronen worden gerealiseerd en eventuele terugval wordt voorkomen.

Daarnaast wordt in 2022 gewerkt aan sturing op de Q en contractmanagement, controle en verantwoording. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat maatregelen opgelegd worden door de rechter en er dus vanuit de gemeenten beperkte sturing mogelijk is op de Q. Sturing zal dan ook met name plaatsvinden in de samenwerking met de GI’s en de samenhang met andere jeugdhulpvoorzieningen.

Deze pagina is gebouwd op 10/22/2021 14:28:49 met de export van 10/13/2021 11:37:05