P6 Sociaal Domein

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Wat gaan we daarvoor doen ?

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Belangrijkste ontwikkelingen 2022

Belangrijkste resultaten 2022

Per 1-1-2022 worden we inhoudelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van Beschermd Wonen. De financiële verantwoordelijkheid volgt in 2023 en bereiden we in 2022 voor.

We geven uitvoering aan Beschermd Wonen en dragen zorg dat nieuwe cliënten de juiste zorg en ondersteuning ontvangen

We bereiden ons voor op de financiële decentralisatie van Beschermd Wonen. Regionale afspraken over financiën leggen we vast in een nieuw convenant

Verstevigde verbindingen en afspraken in het zorg- en veiligheidsnetwerk

Mentaal Lokaal wordt verder ontwikkelt tot een operationeel netwerk

Uitvoering suicidepreventieplan 2021/2022

Toelichting

Decentralisatie Beschermd Wonen
Vanaf 2022 is Wassenaar inhoudelijk verantwoordelijk voor nieuwe cliënten Beschermd Wonen. Dit betekent dat de gemeente Wassenaar zorg moet dragen voor de zorg en ondersteuning van inwoners die zich melden met een Beschermd Wonen behoefte. Om ervoor te zorgen dat de juiste zorg en ondersteuning aanwezig is wordt er op regionaal niveau samengewerkt in de H5-regio.

De financiële verantwoordelijkheid voor deze inwoners komt per 1-1-2023 richting de gemeente Wassenaar. Op basis van een objectief verdeelmodel met een ingroeipad van 10 jaar krijgt de gemeente daar ook de middelen voor. Aangezien er regionaal wordt samengewerkt en ingekocht worden er ook op regionaal niveau financiële afspraken gemaakt die worden vastgelegd in een convenant.

Verstevigde verbindingen en afspraken in het zorg- en veiligheidsnetwerk
De afgelopen jaren is er in Wassenaar gewerkt aan de samenwerking in het zorg- en veiligheidsdomein. Zo is de wet verplichte ggz ingevoerd en zijn er nadere afspraken gemaakt over de bemoeizorg. Sommige problemen van inwoners zijn zo complex dat het noodzakelijk is om met meerdere organisaties vanuit verschillende domeinen samen te werken om tot een oplossing te komen. Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden is een netwerkorganisatie waar justitie-, zorg en gemeentepartners samenwerken aan de veiligheid voor alle burgers en aan het terugdringen van criminaliteit. Het Zorg- en Veiligheidshuis biedt procesregie in de meest complexe domein overstijgende casuïstiek en fungeert daarmee als opschaalmodel voor problematiek die lokaal niet op te lossen is.

De meeste casuïstiek op het gebied van zorg en veiligheid komt echter eerst lokaal in beeld. In 2022 willen we de keten zorg en veiligheid verbeteren zodat we casuïstiek vroeg(er) signaleren, preventiever kunnen werken en casuïstiek adequaat kunnen oppakken. De ambitie is een sluitende keten voor inwoners van 0 tot 100 jaar gebruikmakend van het AVE-model. We werken daarvoor aan een heldere overlegstructuur, duidelijke rolverdeling en het beschrijven en vastleggen van werkprocessen.

Regionale afspraken huisvesting van uitstromers uit instellingen
Er is momenteel in de regio Haaglanden onvoldoende huisvesting beschikbaar voor mensen die kunnen uitstromen uit Beschermd Wonen of maatschappelijke opvang-instellingen (1.250 nodig, maar 650 beschikbaar). De zorgketen is hierdoor verstopt; geen uitstroom betekent dat mensen die klaar zijn om uit te stromen onnodig dure plekken bezet houden, de instroom stokt en de wachtlijsten blijven in stand gehouden. Daarnaast is er te weinig spreiding van uitstroom over de regio. Regionaal zijn er in 2021 afspraken gemaakt over de huisvesting van deze uitstromers naar de gemeenten. Wassenaar neemt haar verantwoordelijkheid en huisvest samen met de corporaties een gedeelte van deze groep.

Ontwikkeling mentale weerbaarheid inwoners
Om burgers meer regie over hun mentale gezondheid te geven zijn er voorstellen in de maak en worden er gesprekken gevoerd tussen GGZ professionals, huisartsen en gemeente over het lokaal inzetten van een domein overstijgend netwerk in de nulde- en eerstelijnshulpverlening waarin de burgers centraal staan. Bedoeling is het creëren van een integrale aanpak die ervoor zorgt dat verschillende partijen die zich bezighouden met het psychisch welzijn van de inwoners van Wassenaar met elkaar kunnen samenwerken. Door burgers via dit netwerk te laten beschikken over verschillende laagdrempelige vormen van hulp en ondersteuning wordt beoogd dat zij vanuit eigen regie en waar nodig met hulp de juiste zorg op de juiste plek krijgen. Hiermee wordt de mentale gezondheid van de lokale populatie bevorderd en wordt voorkomen dat mensen (onnodig) behandeld worden in de tweedelijnszorg, wat moet bijdragen aan een besparing op de uiteindelijke zorgkosten en een verkorting van wachtlijsten in de tweedelijnszorg.

Suicidepreventie 2021/2022
In 2021 is, in samenwerking met de Stichting 1-1-3, gestart met het suicidepreventieplan om personen met suicidale gedachten te kunnen helpen.

De gemeente Wassenaar kan in 2022 waar nodig de inwoner met suïcidale gedachten direct preventief helpen en begeleiden naar passende hulp en/of behandeling. Daarvoor behoudt, gebruikt en verbetert de gemeente de infrastructuur die is opgezet binnen de ‘integrale aanpak psychosociale problemen 2021’ en bouwt verder aan de ketensamenwerking die in dat kader is uitgewerkt met gemeente, sociaal domein, huisartsen, politie, ggd en ggz. Verder wordt gemonitord hoe efficiënt de nieuwe aanpak suïcide preventie is en wordt verder gebouwd aan de zogenaamde supranet community, waarin deze activiteiten samenkomen.

Deze pagina is gebouwd op 10/22/2021 14:28:49 met de export van 10/13/2021 11:37:05