P6 Sociaal Domein

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Wat gaan we daarvoor doen ?

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Belangrijkste ontwikkelingen 2022

Belangrijkste resultaten 2022

De kosten voor jeugdhulp stijgen. Er wordt steeds vaker, langer en intensiever gebruik gemaakt van (voornamelijk ambulante) professionele hulp en steun bij opvoed- en opgroeiproblemen. Uitdaging voor 2022 is om verder te gaan met het keren van het tij qua kosten, of in ieder geval met het afvlakken van de groeicurve zodat de kosten beheersbaar worden en de kwaliteit van zorg op peil blijft

Uitvoeren kostenbesparende maatregelen jeugdhulp

Toelichting

Kostenbesparende maatregelen jeugdhulp
In Wassenaar is op 1 april 2021 voor een pakket aan maatregelen besloten met investeringen in de jeugdhulp, zodat op termijn besparingen gerealiseerd kunnen worden. Deze verwachte besparingen zijn meegenomen in deze begroting. Tevens is op 1 april een amendement aangenomen om bij de najaarsnota de bestedingsruimte op de jeugdzorg met € 200.000 te verlagen als de besparingen niet gerealiseerd worden. Het definitieve zicht op de cijfers is pas beschikbaar als de declaratietermijn verstreken is ná 1 juli 2022.

De arbitrage met het Rijk heeft aangetoond dat gemeenten al jaren tekort hebben op het budget voor Jeugdhulp. Het Rijk heeft deze tekorten voor 2021 enigszins gecompenseerd en zal dit voor de komende jaren ook doen. Ten grondslag aan de groeiende lasten binnen het sociaal domein ligt dat het Rijk de gemeenten te weinig geld heeft gegeven om voldoende sturingsfunctionarissen (contractmanagers, beleidsregisseurs, kwaliteitsmedewerker, informatiemanager, stevige toegangsmedewerkers etc)  te zetten op uitvoering van deze taken na de overdracht van deze taken naar de gemeenten. De gelden voor 2022 en verder worden beschikbaar gesteld met een opdracht: de uitvoering van de Hervormingsagenda Jeugd, die in december gereed zal zijn.

Dat komt ook naar voren in het AEF rapport, een onderzoek in opdracht van minister Ollongren
naar de financiële positie van gemeenten om in beeld te brengen of middelen voldoende waren
om taken uit te voeren. Het onderzoek naar de tekorten in de jeugdzorg toont aan dat de
structurele tekorten voor dit specifieke onderwerp aanzienlijk zijn; het structurele tekort voor
alle gemeenten in Nederland wordt geschat op een bedrag tussen € 1,6 miljard en € 1,8 miljard per jaar. Het onderzoek ‘Roeien met te korte riemen’ van Bureau Berenschot in opdracht van de provincie Zuid-Holland laat eenzelfde beeld zien.

Daarnaast zien we dat een groeiend aantal kinderen jeugdhulp nodig heeft en dat wachtlijsten
langer worden. Deze trend is in het hele land terug te zien. Net als het feit dat kinderen langer
in een zorgtraject zitten. De nettolasten voor de jeugd stegen over 2019 landelijk met 531
miljoen euro. Ook de gemeente Wassenaar heeft daarmee te maken.

Deze pagina is gebouwd op 10/22/2021 14:28:49 met de export van 10/13/2021 11:37:05