P6 Sociaal Domein

Financiën

Tabel 10

Programma: P6 Sociaal Domein

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) bedragen x € 1.000

2020

2021

2022

2023

2024

2025

6.1  Samenkracht en burgerparticipatie

Baten

254

208

118

71

71

71

Lasten

-1.639

-1.722

-1.734

-1.674

-1.674

-1.674

Saldo

-1.385

-1.515

-1.617

-1.604

-1.604

-1.604

6.2  Wijkteams

Baten

0

0

0

0

0

0

Lasten

-641

-642

-933

-933

-933

-933

Saldo

-641

-642

-933

-933

-933

-933

6.3  Inkomensregelingen

Baten

10.131

7.765

6.643

6.643

6.643

6.643

Lasten

-11.309

-9.624

-8.698

-8.698

-8.698

-8.698

Saldo

-1.178

-1.859

-2.055

-2.055

-2.055

-2.055

6.4  Begeleide participatie

Baten

0

0

0

0

0

0

Lasten

-1.045

-1.053

-1.067

-1.062

-1.036

-1.032

Saldo

-1.045

-1.053

-1.067

-1.062

-1.036

-1.032

6.5  Arbeidsparticipatie

Baten

0

0

0

0

0

0

Lasten

-1.011

-1.118

-1.304

-1.297

-1.294

-1.291

Saldo

-1.011

-1.118

-1.304

-1.297

-1.294

-1.291

6.6  Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Baten

0

0

0

0

0

0

Lasten

-1.190

-1.197

-1.174

-1.177

-1.190

-1.190

Saldo

-1.190

-1.197

-1.174

-1.177

-1.190

-1.190

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Baten

141

165

150

150

150

150

Lasten

-3.002

-3.222

-3.374

-3.013

-2.589

-2.589

Saldo

-2.861

-3.057

-3.224

-2.863

-2.439

-2.439

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Baten

17

15

0

0

0

0

Lasten

-4.755

-4.405

-4.227

-3.900

-3.730

-3.730

Saldo

-4.738

-4.390

-4.227

-3.900

-3.730

-3.730

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Baten

0

0

0

0

0

0

Lasten

-113

-218

-195

-195

-195

-195

Saldo

-113

-218

-195

-195

-195

-195

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Baten

50

0

0

0

0

0

Lasten

-1.339

-1.267

-1.330

-1.330

-1.330

-1.330

Saldo

-1.289

-1.267

-1.330

-1.330

-1.330

-1.330

Totaal baten

Baten

10.594

8.153

6.911

6.863

6.863

6.863

Totaal lasten

Lasten

-26.045

-24.469

-24.036

-23.278

-22.669

-22.661

Saldo van baten en lasten

Saldo

-15.451

-16.316

-17.125

-16.415

-15.805

-15.798

Toelichting op mutatie (verhoging/verlaging) begroot 2022 ten opzichte van begroot 2021 in taakvelden groter of gelijk aan € 50.000

Algemene opmerking Programma 6:
Door, per saldo neutrale, administratieve verschuivingen binnen de subsidiebudgetten is er sprake van vrij grote verschillen op verschillende taakvelden binnen Programma 6 en Programma 7.

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie (nadeel van € 102.000 t.o.v. begroting 2021)
Het saldo op dit taakveld is € 102.000 hoger dan in 2021. Dit is te verklaren door € 12.000 hogere bijdrage aan de GGD en lagere baten voor de noodopvang vluchtelingen (€ 90.000).

Taakveld 6.2 Wijkteams (nadeel van € 291.000 t.o.v. begroting 2021)
Het saldo op dit taakveld is € 291.000 hoger dan in 2021. Dit is te verklaren door een verschuiving van de lasten voor jeugd en jongeren werk van taakveld 6.1.

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen (nadeel van € 196.000 t.o.v. begroting 2021)
De baten en lasten van dit taakveld zijn in 2022 respectievelijk € 1.122.000 en € 926.000 lager geraamd dan in 2021.
De verlaging van de baten zijn te verklaren door een hogere rijksbijdrage vanuit de BBZ (bijstand voor zelfstandigen) (€ 328.000) en het wegvallen van baten voor de TOZO (Tijdelijke ondersteuning zelfstandig ondernemers) (€ 1.439.000).
De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt door hogere uitvoeringskosten aan Leidschendam Voorburg (€ 15.000), de BBZ (€ 220.000) en de BUIG (bijstand) (€ 310.000) en lagere lasten voor de bijzondere bijstand (€ 30.000) en de Tijdelijke ondersteuning zelfstandig ondernemers (€ 1.439.000). Het restant zijn overige kleine verschillen.

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie (nadeel van € 186.000 t.o.v. begroting 2021)
De raming van de lasten van dit taakveld is in 2022 € 186.000 hoger dan in 2021. Dit is te verklaren door een administratieve wijziging binnen de subsidieplafonds (€ 165.000) en inburgeringskosten per saldo € 20.000. Het restant zijn overige kleine verschillen.

Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ (nadeel van € 167.000 t.o.v. begroting 2021)
De raming van de lasten op dit taakveld is in 2022 per saldo € 167.000 hoger dan in 2022. Dit is te verklaren door lagere lasten voor het beleidsplan schuldhulpverlening (€ 36.000), het innovatiebudget sociaal domein (€ 120.000) en Beschermd Wonen (€ 15.000). Er zijn hogere lasten voor huishoudelijke ondersteuning (€ 226.000) en voor extra capaciteit (€ 115.000). Daarnaast is er in 2021 voor de toeslagenaffaire € 30.000 aan lasten geraamd en € 15.000 aan baten. Het restant betreft overige kleine verschillen.

Taakvelden 6.72 en 6.82 (samen de uitvoering jeugdwet) (voordeel van € 100.000 t.o.v. begroting 2021)
In 2022 zijn er lagere baten door een incidentele bijdrage uit het transformatiefonds (€ 15.000). Er zijn hogere lasten door een hogere bijdrage aan de GGD (€ 50.000) en uitvoering van het actieplan jeugd (€ 160.000). Daarnaast zijn er lagere lasten geraamd voor de zorg in natura (€ 238.000), hiervoor worden investeringen gedaan door middel van kosten besparende maatregelen die gedekt worden vanuit de reserve sociaal domein. Er zijn lagere lasten door de POH'er (€ 93.000). Het restant verschil wordt veroorzaakt door overige kleine verschillen.

Deze pagina is gebouwd op 10/22/2021 14:28:49 met de export van 10/13/2021 11:37:05