P5 Sport, cultuur en recreatie

Financiën

Tabel 9

Programma: P5 Sport, cultuur en recreatie

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) bedragen x € 1.000

2020

2021

2022

2023

2024

2025

5.1 Sportbeleid en activering

Baten

203

157

110

110

110

110

Lasten

-588

-447

-355

-315

-315

-315

Saldo

-385

-290

-244

-204

-204

-204

5.2 Sportaccommodaties

Baten

172

171

170

170

170

170

Lasten

-1.252

-1.198

-1.047

-1.332

-1.312

-1.312

Saldo

-1.080

-1.027

-877

-1.161

-1.141

-1.141

5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en-particip

Baten

77

38

38

38

38

38

Lasten

-408

-400

-390

-390

-389

-376

Saldo

-332

-361

-352

-352

-350

-338

5.4 Musea

Baten

0

0

0

0

0

0

Lasten

-12

-9

-9

-9

-9

-9

Saldo

-12

-9

-9

-9

-9

-9

5.5 Cultureel erfgoed

Baten

29

9

9

5

5

5

Lasten

-304

-311

-290

-290

-290

-290

Saldo

-274

-302

-281

-285

-285

-285

5.6 Media

Baten

138

134

134

134

134

134

Lasten

-705

-634

-650

-650

-650

-650

Saldo

-567

-500

-516

-516

-516

-516

5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie

Baten

560

245

180

180

200

200

Lasten

-3.900

-3.980

-3.653

-3.649

-3.695

-3.695

Saldo

-3.339

-3.736

-3.473

-3.469

-3.495

-3.496

Totaal baten

Baten

1.180

754

642

638

658

658

Totaal lasten

Lasten

-7.169

-6.980

-6.394

-6.634

-6.658

-6.647

Saldo van baten en lasten

Saldo

-5.989

-6.226

-5.752

-5.996

-6.001

-5.989

Toelichting op mutatie (verhoging/verlaging) begroot 2022 ten opzichte van begroot 2021 in taakvelden groter of gelijk aan € 50.000

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering (voordeel van € 46.000 t.o.v. begroting 2021)
De lasten op dit taakveld zijn in 2022 € 92.000 lager begroot dan in 2021. Dit heeft te maken met incidenteel benodigde capaciteit voor Sportbeleid in 2021 (€ 62.000) en een structurele verlaging van het subsidieplafond sport vanaf 2022 (met € 30.000). Verder zijn in 2021 incidentele lasten en baten opgenomen voor het Sportakkoord (Voorjaarsnota 2021 € 40.000). In 2022 is incidenteel budget opgenomen voor een brede impuls combinatiefuncties (meicirculaire 2021 € 40.000). Het restant betreft overige kleine verschillen.

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties (voordeel van € 150.000 t.o.v. begroting 2021)
De lasten op dit taakveld zijn in 2022 € 150.000 lager begroot dan in 2021. Dit heeft te maken met incidentele beheer- en onderhoudslasten van de Schulpwei in 2021 (€ 33.000), investeringen voor diverse sportverenigingen (€ 112.000) in 2021, deze worden overigens gedekt door de bestemmingsreserve sport. Het restant betreft overige kleine verschillen.

Taakveld 5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie (voordeel van € 263.000 t.o.v. begroting 2021)
In 2021 waren er incidentele budgetten beschikbaar voor de inrichting van de groene zone Valkenburg, groeninitiatieven in de wijken en de 'Ontdek Frederik's parkenroute'. In 2022 vallen deze budgetten weg of zijn deze verlaagd waardoor een voordeel van ruim € 260.000 resteert.

Deze pagina is gebouwd op 10/22/2021 14:28:49 met de export van 10/13/2021 11:37:05