P8 Wonen en bouwen

8.1 Ruimtelijke ordening

Wat gaan we daarvoor doen ?

8.1 Ruimtelijke ordening

Belangrijkste ontwikkelingen 2022

Belangrijkste resultaten 2022

Doorontwikkeling Omgevingswet

Per 1 juli 2022 werken we volgens de minimale eisen van de Omgevingswet

(Her)ontwikkel locaties en bestemminsplannen, waaronder;

- Vaststellen bestemmingsplan ANWB
- Verkoop Den Deylschool

Toelichting

Omgevingswet
De datum dat de Omgevingswet in werking zal treden is verplaatst naar 1 juli 2022. De volledige implementatie van de Omgevingswet is complex. We realiseren ons dat de transitie van de Omgevingswet niet op 1 juli 2022 volledig klaar is. De wetgever heeft hier ook rekening mee gehouden door verschillende overgangstermijnen in acht te nemen en te zorgen voor een transitieperiode tot 2029. We hebben er hierdoor voor gekozen om de invoering gefaseerd te laten verlopen: stap 1, voldoen aan de minimale eisen die nodig zijn om in de praktijk uitvoering te kunnen geven aan de wet. Stap 2, uiterlijk 31 december 2024 hebben we één Omgevingsvisie. En stap 3, op 31 december 2029 hebben we één Omgevingsplan.
Voor ons is het belangrijk dat wij, bij inwerkingtreding van de wet voldoen aan de minimale vereisten die de wet aan ons stelt. Hier zijn onze inspanningen dan ook vooral op gericht.

Strikt genomen moeten wij op 1 juli 2022 de volgende hoofdzaken hebben geregeld:

  • Processen en systemen moeten zijn aangepast/afgestemd op de nieuwe wetgeving zodat een omgevingsvergunning binnen 8 weken verleend kan worden; in de nieuwe wet moeten alle vergunningaanvragen binnen 8 weken afgehandeld zijn;
  • Er zijn afspraken en financiële arrangementen gemaakt met verschillende ketenpartners (bijv. De Omgevingsdienst) over hoe wij gaan samenwerken onder de Omgevingswet en wat we gaan afnemen;
  • We zijn in staat om inwoners en bedrijven te laten beschikken over betrouwbare en begrijpelijke informatie over de Omgevingswet;
  • We zijn aangesloten op het landelijke digitaal stelsel Omgevingswet.

Participatie wordt in de Omgevingswet belangrijker. Ervaringen uit pilots van de Omgevingswet leren ons dat het belangrijk is om in samenspraak met de raad aan te geven wat het speelveld is (de kaders) waarbinnen participatie vorm kan krijgen. Dit helpt bij het managen van verwachtingen en het vergroten van het vertrouwen tussen inwoners, overheid en partners. In het verlengde van bovenstaande willen we ontwikkelingen/initiatieven benaderen vanuit het `ja, mits-principe' en wordt de raad meegenomen in deze ontwikkeling en aanpak. Hierbij leren we van en met elkaar en van andere gemeenten tijdens de invoering van de Omgevingswet.

(Her)Ontwikkel locaties en bestemmingsplannen:

ANWB
Voor de herontwikkeling van het ANWB-hoofdkantoor zijn op 18 mei 2021 het startdocument en stedenbouwkundige kaders vastgesteld. Binnen deze kaders wordt er een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Het bestemmingsplan wordt in de 1 e helft van 2022 ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

Herontwikkeling locatie Den Deylschool
In 2022 wordt de Den Deylschool verkocht. De voorbereidingen zijn in volle gang voor een zorgvuldige ontwikkelcompetitie. Bij de voorbereidingen is de buurt intensief betrokken. Begin 2022 wordt op basis van vastgestelde selectiecriteria een short list bepaald van de (3 á 5) ontwikkelende partijen die elk een plan gaan ontwerpen. Aansluitend op de gunning aan de winnende partij zal de ruimtelijke procedure verder worden voorbereid en gestart.

Warenar
Op 28 januari 2020 is het besluit genomen om de theater- en dorpshuisfunctie te behouden door de locatie efficiënt en duurzaam te her ontwikkelen een aantal woningen aan het programma toe te voegen. De woningbouw vormt een belangrijke kostendrager om het theatergebouw op te knappen en de exploitatie van de culturele theaterprogrammering kostendekkend te exploiteren. Na een participatietraject ligt er inmiddels een intentieovereenkomst klaar met een marktpartij om deze ontwikkeling mogelijk te maken.

Rijksstraatweg 601
De sanering van de bestaande kwekerij Griffioen is een langlopend traject. Thans ligt een gewijzigd plan voor dat uitgaat van woningbouw grenzend aan de bestaande bebouwing tussen de N44 en de Raaphorstlaan met behoud van openheid. In 2020 is de provincie Zuid-Holland akkoord gegaan met deze gewijzigde plannen. In 2021 wordt het startdocument voor deze ontwikkeling aan de raad voorgelegd ter vaststelling, waarna de bestemmingsplanprocedure kan starten.  

Ontwikkeling locatie Kerkehout
Als uitwerking van de scenariostudie naar de mogelijkheden voor ontwikkeling van Kerkehout ter plaatse van de SV Wassenaar worden in samenwerking met het burgerinitiatief, de buurt en andere belanghebbenden de plannen verder uitgewerkt. Daarin liggen mogelijkheden voor woningbouw, voor verbetering van de SV-accommodatie besloten in combinatie met een kinderopvang en buurtcentrum.

Gemeentewerf/-kantoor
Als uitwerking van de scenariostudie worden de mogelijkheden van ontwikkeling van de Gemeentewerf/-kantoor locatie uitgewerkt in overleg met omwonenden en andere belanghebbenden. In de mogelijke ontwikkelingen ligt woningbouw besloten en verbetering van het openbaar en verblijfsgebied.

Uitbreiding Rijnlands Lyceum
Voor de internationale afdeling is er een plan om de tijdelijke noodlokalen te vervangen door permanente huisvesting. De internationale afdeling van het Rijnlands Lyceum, ‘International School Wassenaar – Rijnlands Lyceum’ (ISW-RL), is gestart in september 2019. ISW-RL zal vanaf 2025 volgroeid zijn. Dan biedt het plaats aan 360 leerlingen, die het volledig internationaal programma met het IB-Middle Years Programme en het IB-Diploma programma kunnen volgen. Het Rijnlands Lyceum is direct na de start van de internationale afdeling met voorbereidingen om tot bouw te komen gestart. Daarbij hoort een accordering van de Raad van het IHP (15-10-2019) met daarin opgenomen € 4.680.000 voor internationaal onderwijs RLW. De uitbreiding betreft een nieuwe vleugel aan het huidige gebouw. Daarvoor wordt een plek aan de noordoostzijde van het terrein van het Rijnlands Lyceum het meest geschikt bevonden.

Renbaan Duindigt
De gemeenteraad heeft op 19 maart 2019 een toetsingskader voor de herontwikkeling van Draf- en renbaan Duindigt en omgeving vastgesteld. De initiatiefnemer wil nu een stedenbouwkundig plan voor de locatie opstellen om te komen tot een ontwikkeling waarbij de paardensport op deze historische plek behouden en versterkt wordt. Het initiatief is niet bedoeld als een korte termijn optie, maar kijkt 25 tot 30 jaar vooruit.
Hiervoor hebben gemeente en initiatiefnemer in 2021 een plan van aanpak opgesteld en een intentieovereenkomst gesloten. Het in 2021 opgestelde en aan de raad aangeboden ter vaststelling Stedenbouwkundige Programma van Eisen zal in 2022 worden uitgewerkt tot bouwplannen waarmee de planologische procedure gevolgd kan worden.

Voorlinden uitbreiding parkeerplaatsen
Met museum Voorlinden onderzoeken wij de mogelijkheden voor de legalisering van de planologisch strijdige parkeerplaats (P2) aan de Buurtweg 90 en een nieuwe busopstelplaats (bij P1). Een complexe ontwikkeling waar veel partijen belang bij hebben. Als alle partijen het eens geworden zijn met de randvoorwaarden, zal in 2022 de omgevingsvergunning worden verleend.

Deze pagina is gebouwd op 10/22/2021 14:28:49 met de export van 10/13/2021 11:37:05