P6 Sociaal Domein

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Wat gaan we daarvoor doen ?

6.1  Samenkracht en burgerparticipatie

Belangrijkste ontwikkelingen 2022

Belangrijkste resultaten 2022

De overschrijdingen op Wmo en jeugdzorg en de toenemende problematiek van armoede en schulden

De corona pandemie in 2020, doorlopend in 2021, veroorzaakt veel psychosociale problematiek onder jeugd en volwassenen

Preventie moet, samen met andere maatregelen, dure individuele voorzieningen helpen voorkomen. Het afnemend budget zal bepalend zijn voor de prioritering en ambities van 2022

Voortdurend inzet op eenzaamheid, armoede/ schulden en langer thuis wonen

Extra aandacht voor de door de corona pandemie veroorzaakte psychosociale problematiek

Festiviteiten en activiteiten ten behoeve van cohesie in de samenleving versterken onder meer door de niet gerealiseerde actviteiten van 2021 (door corona) uit te voeren

Toelichting

Toelichting

Door afnemend budget door taakstelling en aanscherping van de uitgaven is de realisatie van de opdrachten die wij aan het preventief veld geven een zeer grote en moeizame opgave. Er wordt steeds meer verwacht van de partners in het preventief veld. Welzijn wordt steeds belangrijker om aanvragen Wmo te voorkomen, zoals dagbesteding en huishoudelijke ondersteuning, voorkomen van schulden, ondersteunen van mantelzorgers, het signaleren en voorkomen van eenzaamheid, het samenwerken met partners in het sport- en preventie akkoord. De gemeente vraagt meer van het preventief veld dan voor het beschikte en beschikbare geld geleverd kan worden.

Langer thuis wonen, armoede en schulden en eenzaamheid blijven onderwerpen die op vele manieren actief aandacht krijgen. Onder andere door de ondersteuning van mantelzorgers, het aanbieden van ondersteuning bij het zelf blijven doen van de (financiële) administratie, schuldhulpmaatjes, de armoede regisseur, signalering van eenzaamheid enz. De contacten tussen de professionals en inwoners zorgen, naast een hogere kwaliteit van leven en wonen, ook voor het zo lang mogelijk uitstellen van maatwerkaanvragen Wmo, of andere (zorg-) indicaties.

De corona pandemie heeft veel psychosociale problematiek veroorzaakt: eenzaamheid, schulden, angst, depressie enzovoorts. Licht dementerende inwoners gingen sneller achteruit. Er zal een groot beroep gedaan worden op de partners in het preventief veld om deze problematieken met elkaar aan te pakken. De aanpak is gebaseerd op het advies van de procesregisseur psychosociale problematiek en bevat onder andere het reeds te realiseren  sociaal kernteam 0 -100 jaar (18+ en jeugd) en de uitvoering van diensten door de samenwerkende partners door middel van duidelijker opdrachten, toekennen van regie en mandaat en herbeoordeling van diensten en aanbod.

Betrokkenheid in de wijk en sociale cohesie wordt bevorderd door het ondersteunen van wijkactiviteiten zoals kleine evenementen, buurtfeesten, Paauw bruis en het verbinden van buurtverenigingen onderling. Het ontmoeten en kennen van buurtbewoners bevordert het bieden van onderlinge hulp. In het kader van het herstellen van verbindingen tussen inwoners na corona zijn dit belangrijke instrumenten en deze worden ingezet bij de eerder geplande activiteiten en het opnieuw opbouwen, herstellen en borgen van de (zelf geregisseerde) leefomgeving van inwoners. Hierbij wordt integraal gewerkt met verschillende afdelingen in het ruimtelijke en sociale domein.

Om uitvoering te geven aan de inclusie agenda, is in 2021 een medewerker aangesteld die zich specifiek bezig houdt met inclusiviteit. Dit is zowel intern als extern gericht. Zowel bij de werving van nieuwe medewerkers als bij plannen en uitvoering zal nog meer dan we al doen rekening worden gehouden dat inclusiviteit geborgd is. U zult dit terug zien in ons beleid en in de uitvoering in 2022. Voor het maken van een inclusie agenda is vooralsnog geen extra budget nodig. We werken binnen bestaande middelen aan het stimuleren van een inclusieve samenleving conform het VN-verdrag.

Deze pagina is gebouwd op 10/22/2021 14:28:49 met de export van 10/13/2021 11:37:05