P6 Sociaal Domein

6.5 Arbeidsparticipatie

Wat gaan we daarvoor doen ?

6.5  Arbeidsparticipatie

Belangrijkste ontwikkelingen 2022

Belangrijkste resultaten 2022

Het nieuwe arbeidsmarktbeleid 2019-2022 leidt tot een aparte aanpak van personen die reïntegreren naar werk en degenen die in staat worden gesteld te participeren in de samenleving

Veranderopgave Inburgering: wijziging Wet Inburgering per 1 januari 2022

Het Rijk stelt financiële middelen ter beschikking aan de arbeidsmarktregio om samenwerking te verstevigen

Inkoop van goede trajecten die leiden naar participatie en zelfredzaamheid van inburgeraars zoals statushouders en gezinsmigranten. Verstevigen van het netwerk voor deze groep

Uitvoering arbeidsmarktbeleid en re-integratiebeleid

Regionaal arbeidsmarktbeleid

Toelichting

Wijziging wet Inburgering
Doel van deze wet is dat alle nieuwkomers met een inburgeringsplicht zo snel mogelijk Nederlands leren spreken en schrijven op het voor hen hoogst haalbare niveau en hen daarmee te laten participeren in de samenleving.

Vanaf 1 januari 2022 gaat de nieuwe Wet inburgering in. Belangrijkste wijziging ten opzichte van de huidige wet, is dat de regiefunctie weer bij de gemeente komt te liggen. De gemeente is dan ook verantwoordelijk voor de inkoop en het aanbod van de inburgeringstrajecten. Daarbij dient ‘werk’ en niet ‘taal’ leidend te zijn bij de participatie van inburgeraars. Inkoop vindt plaats in samenwerking met Voorschoten en Leidschendam-Voorburg met ondersteuning van de arbeidsmarktregio.

Re-integratie en participatie
Het Re-integratie- en Participatiebeleid 2019-2022 wordt verder uitgevoerd. Onderdeel van het re-integratie- en participatiebeleid is een splitsing tussen re-integratie en participatie. Deze splitsing zorgt voor een betere focus op cliënten die begeleid worden vanuit Werk (re-integratie) en cliënten waarbij er wordt ingezet op meedoen in de maatschappij (participatie). Cliënten binnen participatie worden begeleid vanuit Inkomen. Zoals aangegeven bij taakveld 6.3, is het bijstandsbestand licht gestegen. Daarmee hangt samen dat een aantal inwoners door de coronacrisis werkloos is geraakt of van werk naar werk bemiddeld wil dan wel moet worden. In samenwerking met de arbeidsmarktregio (zie hieronder) wordt hierop ingezet.

Arbeidsmarktregio
De gemeenten Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar zijn onderdeel van de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal (hierna: ZHC). In de praktijk blijken er echter ook veel cliënten geplaatst te worden in andere arbeidsmarktregio’s. Daarom wordt ook aansluiting gezocht bij de Leidse regio en de regio Haaglanden. Binnen ZHC wordt door middel van verschillende activiteiten en projecten het hoofd geboden aan de gevolgen van de coronacrisis. Zo wordt vanuit zowel de gemeente als de regio ingezet op kwetsbare doelgroepen en is een regionaal mobiliteitsteam opgezet dat zich onder andere richt op om- en bijscholing van werkzoekenden. Hiermee wordt de stijging van het aantal bijstandsuitkeringen zoveel als mogelijk beperkt.

Deze pagina is gebouwd op 10/22/2021 14:28:49 met de export van 10/13/2021 11:37:05